Pomoc pokrzywdzonym

Konkursy w ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2019 – 2021

Ogłoszenia o konkursach publikowane są w zakładce "Konkursy 2019-2021". Bezpośrednie łącze do strony z ogłoszeniami:

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/pomoc-pokrzywdzonym/konkursy-2019---2021/

Uwaga: poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania dotyczące konkursów oraz logotypy do wykorzystania przez podmioty realizujące zadania w imieniu Dysponenta Funduszu Sprawiedliwości.

O dokumencie

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

W związku z ogłoszonym przez Ministra Sprawiedliwości Programem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2019 – 2021, Departament Funduszu Sprawiedliwości serdecznie zaprasza na organizowane przez siebie spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. W ramach ogłoszonego programu o dotację
z Funduszu Sprawiedliwości mogą ubiegać się jednostki niezaliczane do jednostek sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje i organizacje pozarządowe.
 
Spotkanie odbędzie się w siedzibie głównej Ministerstwa Sprawiedliwości przy al. Ujazdowskich 11 w Warszawie, w dniu 06.11.2018 r. o godzinie 11.00.
 
Osoby chętne do udziału w spotkaniu mogą zgłaszać się drogą elektroniczną na adres: Katarzyna.Witczak@ms.gov.pl do dnia 05.11.2018 r., do godziny 13.00. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

O dokumencie

Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2019 – 2021

24 października 2018 r. Minister Sprawiedliwości, który jest Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości zatwierdził Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2019 – 2021. Program jest odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę wprowadzenia jednolitych standardów pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw. Dysponent Funduszu Sprawiedliwości planuje ogłoszenie 60 konkursów, dzięki którym zostaną wyłonione podmioty odpowiedzialne za prowadzenie ośrodków pomocy. Program będzie realizowany na terenie całej Polski. Ośrodki będą stanowić podstawę budowanej sieci pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W ramach planowanych konkursów, o dotację mogą ubiegać się jednostki niezaliczane do jednostek sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje i organizacje pozarządowe. Na załączonej mapie wskazano lokalizacje, w których planowane jest utworzenie ośrodków pomocy. Planowane terminy konkursów oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania określa załączony harmonogram.

O dokumencie

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia II otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym

 
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia II otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie
Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym (Program I, Priorytet I)
Udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym (Program I, Priorytet II) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018
 
Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach II otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz Udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018.
Dysponent Funduszu uprzejmie informuje o udostępnieniu elektronicznego systemu składania ofert za pośrednictwem www.witkac.pl Powyższe narzędzie ma na celu ułatwienie i usprawnienie procesu przygotowania ofert przez potencjalnych oferentów zainteresowanych aplikowaniem o środki z Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadań określonych konkursem.
Poniżej przygotowano dla Państwa instrukcję ułatwiającą złożenie ofert  w systemie witkac.pl.
Zachęcamy wszystkich oferentów do zadawania pytań za pośrednictwem adresu: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl
Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej.
Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.
 
Aby złożyć ofertę w wersji elektronicznej należy skorzystać z serwisu Witkac:
1.Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl
2.Następnie należy wejść na stronę: https://witkac.pl/#/contest/view?id=6375
 
Załączniki:
1. Ogłoszenie o konkursie
2. Karta oceny formalnej
3. Karta oceny merytorycznej
4. Instrukcja – Witkac – krok po kroku
 
Instrukcja Instrukcja (liczba pobrań: 1315)

Ogłoszenie FS_PI_PI_PII Ogłoszenie FS_PI_PI_PII (liczba pobrań: 2084)

Zał.2 Karta oceny merytorycznej Zał.2 Karta oceny merytorycznej (liczba pobrań: 1037)

Zał.1 Karta oceny formalnej Zał.1 Karta oceny formalnej (liczba pobrań: 860)

Wykaz podmiotów - II konkurs FS Wykaz podmiotów - II konkurs FS (liczba pobrań: 1509)

Wyniki konkursu Wyniki konkursu (liczba pobrań: 2122)

O dokumencie

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia I otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia I otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie  Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym


(Program I, Priorytet I)
Udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym


(Program I, Priorytet II)
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018

Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach I otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz Udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018.

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego konkursu ofert za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej.

Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.


 

O dokumencie

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia II naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Minister Sprawiedliwości zaprasza jednostki sektora finansów publicznych –jednostki samorządu terytorialnego – gminy i miasta na prawach powiatu – z obszaru województwa małopolskiego, do składania wniosków w ramach II naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2017, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego naboru wniosków za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych Dysponenta - Biuletynu Informacji Publicznej.

 Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.

Dysponent informuje, że realizację Programu I, w ramach którego jest ogłaszany niniejszy nabór, zaplanowano do dnia 31 grudnia 2018 r. Tym samym możliwe będzie powierzanie zadań, analogicznych do opisanych w niniejszym ogłoszeniu, na rok 2018 - po przeprowadzeniu odrębnego naboru wniosków, w tym również na obszarze innych województw.

 

O dokumencie

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie dostosowania oraz wyposażenia pomieszczeń do pełnienia funkcji tzw. przyjaznego pokoju przesłuchań dla dzieci – przy Sądach Rejonowych i Sądach Okręgowych

Minister Sprawiedliwości zaprasza jednostki sektora finansów publicznych – Sądy Okręgowe i Sądy Rejonowe, do składania wniosków w ramach I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości


w zakresie Programu I - Priorytetu IIIA - Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2017, w zakresie dostosowania oraz wyposażenia pomieszczeń do pełnienia funkcji tzw. przyjaznego pokoju przesłuchań dla dzieci.
 

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego naboru wniosków za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej.
 
Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.

Dysponent informuje, że zadania opisane w niniejszym ogłoszeniu będą powierzane na rok 2018 po przeprowadzeniu odrębnego naboru wniosków.
 

O dokumencie

Ogłoszenie Programu II na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości działając na podstawie § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, ogłasza Program II w zakresie następujących priorytetów:

I.   Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości,

II.  Realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości.

O dokumencie

Ogłoszenie Programu I na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości działając na podstawie § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, ogłasza Program I w zakresie następujących priorytetów:

I.     Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym,

II.    Udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym,

III.  Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

O dokumencie

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2017 zadania publicznego – pomoc pokrzywdzonym na terenie województwa opolskiego

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że w dniu 20 kwietnia 2017 r. Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej podjął decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej w zakresie pomocy pokrzywdzonym na terenie województwa opolskiego dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2017.

Po przeprowadzeniu procedury konkursowej, Dysponent Funduszu przyjął ofertę następującego podmiotu: 

Stowarzyszenie Quisisana z Opola

Łączna kwota przyznanej dotacji wynosi 449 999,49 zł.

O dokumencie

Wykaz ofert złożonych w odpowiedzi na XIII otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie pomocy pokrzywdzonym na terenie województwa opolskiego dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2017

O dokumencie

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia XIII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie pomocy pokrzywdzonym na terenie województwa opolskiego dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2017

Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkursu  ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie pomocy pokrzywdzonym na terenie województwa opolskiego dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2017.

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego konkursu ofert za pośrednictwem adresu e-mail: pomocpokrzywdzonym@ms.gov.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych: Dysponenta Funduszu oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.

Pytania mogą być zadawane przez podmioty do szóstego dnia przed upływem terminu składania ofert (włącznie). Ostatecznym terminem publikacji odpowiedzi jest piąty dzień przed upływem terminu składania ofert (godzina 16:00).

Ogłoszenie Ogłoszenie (liczba pobrań: 1570)

Załącznik nr 1 - Oferta Załącznik nr 1 - Oferta (liczba pobrań: 1027)

Załącznik nr 2 - Kosztorys Załącznik nr 2 - Kosztorys (liczba pobrań: 1119)

O dokumencie

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2017 zadania publicznego – pomoc pokrzywdzonym

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że w dniu 13 stycznia 2017 r. Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej podjął decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej w zakresie pomocy pokrzywdzonym na realizację zadań dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2017.

Po przeprowadzeniu procedury konkursowej, Dysponent Funduszu przyjął oferty następujących podmiotów: 

 1. Stowarzyszenie INTRO, Plac Św. Macieja 4/5/6, Wrocław;
 2. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Dworcowa 11, Inowrocław;
 3. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności "BONA FIDES", ul. Niecała 4/5a, Lublin;
 4. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, Słoneczna 63, Gorzów Wielkopolski;
 5. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów MACIERZ z Częstochowy (woj. łódzkie), ul. Nowowiejskiego 3, 42-200 Częstochowa;
 6. Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, ul. Wielkie schody 3, Tarnów;
 7. CARITAS Diecezji Siedleckiej z Siedlec (woj. mazowieckie), ul. Bpa Ignacego Świrskiego 57, 08-110 Siedlce;
 8. Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Fredry 4/57-58, Rzeszów;
 9. Centrum Aktywności Społecznej "PRYZMAT", ul. Narutowicza 91, Suwałki;
 10. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej z Elbląga (woj. pomorskie), ul. Związku Jaszczurczego 17/101, 82-300 Elbląg;
 11. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów MACIERZ z Częstochowy (woj. śląskie), ul. Nowowiejskiego 3, 42-200 Częstochowa;
 12. CARITAS Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, Kielce;
 13. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej z Elbląga (woj. warmińsko-mazurskie), ul. Związku Jaszczurczego 17/101, 82-300 Elbląg;
 14. Fundacja "DZIECKO W CENTRUM", Os. Zygmunta Starego 8/6, Poznań;
 15. Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny", ul. Energetyków 10, Szczecin;
 16. CARITAS Diecezji Siedleckiej z Siedlec (woj. lubelskie), ul. Bpa Ignacego Świrskiego 57, 08-110 Siedlce;
 17. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE", ul. Bernardyńska 5, Lublin;
 18. Lubuski Ruch Na Rzecz Kobiet i Rodzin ŻAR, ul. Wrocławska 5, Żary;
 19. Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ul. Misyjna 8, Dzięgielów;
 20. Stowarzyszenie Integracji Rodzin "PRZYSTAŃ", ul. Ogrodowa 46, Chełm;
 21. Częstochowskie Stowarzyszenie "ETOH", Al. Pokoju 12, Częstochowa;
 22. Fundacja DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ, ul. Walecznych 59, Warszawa;
 23. Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS, ul. Komorowskiego 12, Kraków
 24. Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęślarska 3, Warszawa;
 25. Stowarzyszenie "INTERIOS", ul. Śląska 53A lok. 406 Gdynia;
 26. Stowarzyszenie "NOWY HORYZONT", ul. Leszczyńskiego 9, Rzeszów;
 27. SUBVENIO Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej, ul. Wyższa 34/1, Łódź;
 28. Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej "LEX NOSTRA", ul. Sienna 45/5, Warszawa;
 29. Stowarzyszenie Przeworsk - Powiat Bezpieczny, Lwowska 16, Przeworsk;
 30. CARITAS Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Staszica 5, Częstochowa.

 

Łączna kwota przyznanych dotacji w/wym. podmiotom wynosi 15.910.251,25 zł.

Podmioty, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie, zostaną poinformowane o dalszym postępowaniu w zakresie zawarcia umów.

O dokumencie

Komunikat dotyczący XII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie pomocy pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2017

Na podstawie §10 ust.6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z 2015, poz. 1544 z dnia 6 października 2015 r.), Dysponent Funduszu informuje, że termin dokonania oceny ofert złożonych przez podmioty w ramach XII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie pomocy pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok (Numer konkursu: DSRiN-V-5611-28/16) ulega przedłużeniu do dnia 13 stycznia 2017 r. Informacja o wynikach zostanie upubliczniona niezwłocznie po zakończeniu procesu oceny ofert.

O dokumencie

Wykaz ofert złożonych w odpowiedzi na XII otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie pomocy pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2017

O dokumencie

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi dokumentacji konkursowej

Pytania i odpowiedzi - III tura Pytania i odpowiedzi - III tura (liczba pobrań: 1132)

O dokumencie

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi dokumentacji konkursowej wraz z informacją o zmianie Załącznika nr 1 – Oferta (zmiana w części II pkt 6. ust b)

O dokumencie

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi dokumentacji konkursowej wraz z informacją o zmianie Załącznika nr 2 – Kosztorys

Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi (liczba pobrań: 1656)

O dokumencie

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia XII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie pomocy pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2017

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia XII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie pomocy pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2017 

Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2017 

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego konkursu ofert za pośrednictwem adresu e-mail: pomocpokrzywdzonym@ms.gov.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych: Dysponenta Funduszu oraz  Biuletynu Informacji Publicznej. 

Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania. 

Pytania mogą być zadawane przez podmioty do piątego dnia przed upływem terminu składania ofert (włącznie). Ostatecznym terminem publikacji odpowiedzi jest trzeci dzień przed upływem terminu składania ofert (godzina 16:00).

Ogłoszenie Ogłoszenie (liczba pobrań: 3700)

Zał. 1_Oferta Zał. 1_Oferta (liczba pobrań: 2076)

Zał. 2_Kosztorys Zał. 2_Kosztorys (liczba pobrań: 1918)

Zał. 3_Karta_oceny_formalnej Zał. 3_Karta_oceny_formalnej (liczba pobrań: 1757)

O dokumencie

Informacja o funduszu

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. nr 90, poz. 557 ze zm.) i wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz.1544), Ministerstwo Sprawiedliwości udziela dofinansowania w formie dotacji celowych podmiotom spoza sektora finansów publicznych, świadczącym pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin. Dofinansowaniu, w drodze otwartego konkursu ofert, podlegają następujące formy pomocy:

 1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 2. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
 3. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
 4. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
 5. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 6. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 7. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 8. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 9. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 10. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 11. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–9;
 12. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 13. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 14. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 15. finansowanie kosztów wyjazdu:
 • osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
 • uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje – podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4.
 
 
 

O dokumencie

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia X otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - pomoc świadkom i osobom im najbliższym

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia X otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2016 – pomoc świadkom i osobom im najbliższym.

 

O dokumencie

IX otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia IX otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2016.

O dokumencie

VIII otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia VIII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2015.

O dokumencie

VII otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia VII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2015.

O dokumencie

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia VI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, kościołów i innych związków wyznaniowych na rok 2014

Z dniem 15 listopada 2012 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (nr 2012/29/UE) ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (dalej- Dyrektywa).

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia ofiarom i członkom ich rodzin, stosownie do ich potrzeb, możliwości bezpłatnego korzystania z poufnych usług wspierania ofiar.

O dokumencie