Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia VI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, kościołów i innych związków wyznaniowych na rok 2014

2014-02-21

Z dniem 15 listopada 2012 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (nr 2012/29/UE) ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (dalej- Dyrektywa).

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia ofiarom i członkom ich rodzin, stosownie do ich potrzeb, możliwości bezpłatnego korzystania z poufnych usług wspierania ofiar.

Tutaj możecie Państwo zadać pytania dotyczące otwartego konkurs ofert na dotację z Funduszu pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 Oferenci proszeni są o:

  • wydrukowanie w 3 egzemplarzach umowy i załączników (bez weksla i deklaracji wekslowej),
  • wpisanie do umowy danych oferenta,
  • wpisanie do umowy osób reprezentujących podmiot,
  • wpisanie do umowy numeru rachunku bankowego na który ma zostać przekazana dotacja,
  • podpisanie każdego z 3 egz. umowy i parafowanie każdej ze stron umowy,
  • parafowanie każdego z 3 kompletów załączników do umowy (bez weksla i deklaracji wekslowej),
  • wydrukowanie w 3 egz., na oddzielnych od oferty kartkach, kosztorysu i harmonogramu oferty,
  • parafowanie kosztorysów i harmonogramów,

i załączenie tak skompletowanych dokumentów do oferty w oddzielnej kopercie.

powrót do listy aktualności

O dokumencie