Pomoc postpenitencjarna

I otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2019

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia I otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych  i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2019

Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach I otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych  i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2019

Dysponent Funduszu uprzejmie informuje o udostępnieniu elektronicznego systemu składania ofert za pośrednictwem witkac.pl.

Poniżej przygotowano dla Państwa instrukcję ułatwiającą złożenie ofert w systemie.

Aby złożyć ofertę w wersji elektronicznej należy skorzystać z serwisu Witkac:

1.Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl

2.Następnie należy wejść na stronę: https://witkac.pl/#contest/view?id=8509

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego konkursu ofert za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej.

Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.

Ogłoszenie o konkursie ofert Ogłoszenie o konkursie ofert (liczba pobrań: 2416)

Instrukcja Witkac krok po kroku Instrukcja Witkac krok po kroku (liczba pobrań: 907)

Karta oceny formalnej Karta oceny formalnej (liczba pobrań: 775)

Karta oceny merytorycznej Karta oceny merytorycznej (liczba pobrań: 829)

Pytania i odpowiedzi I tura Pytania i odpowiedzi I tura (liczba pobrań: 983)

Pytania i odpowiedzi II tura Pytania i odpowiedzi II tura (liczba pobrań: 879)

Wyniki - I konkurs Wyniki - I konkurs (liczba pobrań: 1771)

O dokumencie

Program Pomocy Postpenitencjarnej udzielanej przez organizacje pozarządowe z Funduszu Sprawiedliwości w roku 2019

Dnia 13 grudnia 2018 r. Minister Sprawiedliwości, który jest Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości, zatwierdził Program Pomocy Postpenitencjarnej udzielanej przez organizacje pozarządowe z Funduszu Sprawiedliwości w roku 2019, na kwotę 4.092.000,00 zł. Celem Programu jest udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Program skierowany jest do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji. W Programie przewidziano wsparcie co najmniej 20 ośrodków pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Realizacja zadania określonego w Programie nastąpi w drodze otwartego konkursu ofert.

O dokumencie

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach „Programu dofinansowania zadań z zakresu pomocy postpenitencjarnej realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w roku 2018”

W dniu 25 stycznia 2018 r. Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości podjął decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej na realizację w roku 2018 zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym”. 

Oferta Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja została odrzucona z przyczyn formalnych, z uwagi na braki formalne niepodlegające uzupełnieniu (§ 25 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości). Pozostałe oferty zostały poddane ocenie merytorycznej przez Komisję Konkursową.

Po przeprowadzeniu procedury konkursowej, Dysponent Funduszu przyjął oferty 30 podmiotów znajdujących się na liście w pliku do pobrania. Oferty podmiotów, które nie znajdują się na przedmiotowej liście, nie osiągnęły minimum 50% maksymalnej łącznej liczby punktów możliwej do uzyskania w konkursie (maksymalna liczba punktów wynosiła 100), wobec czego nie zostały dopuszczone do podziału środków dotacji.

Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi 2.434.599,56 zł.

Podmioty, których oferty zostały przyjęte, zostaną poinformowane o dalszym postępowaniu w zakresie zawarcia umów.

O dokumencie

Lista podmiotów, które złożyły oferty w otwartym konkursie ofert w ramach „Programu dofinansowania zadań z zakresu pomocy postpenitencjarnej realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w roku 2018”

Stosownie do treści § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. poz. 1760) Komisja Konkursowa informuje, że:

  • w odpowiedzi na ogłoszenie Dysponenta Funduszu złożono 38 ofert,

  • wszystkie oferty złożono z zachowaniem terminu określonego w pkt. V.1 ogłoszenia.

Lista ofert Lista ofert (liczba pobrań: 2031)

Lista ofert - sprostowanie Lista ofert - sprostowanie (liczba pobrań: 1601)

O dokumencie

Ogłoszenie o programie dofinansowania zadań z zakresu pomocy postpenitencjarnej realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w roku 2018

Minister Sprawiedliwości działając na podstawie § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. poz. 1760) ogłasza Program dofinansowania zadań z zakresu pomocy postpenitencjarnej realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w roku 2018.

I.  Program dotyczy powierzenia realizacji zadania publicznego pt.  „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym”.

II. Zadanie objęte programem realizowane będzie w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

III. Na realizację Programu przeznacza się środki Funduszu Sprawiedliwości, pochodzące ze źródeł wskazanych w  art. 43 § 7 pkt 2-5 k.k.w., w wysokości 2 460 000 zł.

IV. Program skierowany jest do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji oraz instytucji, których celem działania jest realizacja zadań określonych w rozdziale VII Kodeksu karnego wykonawczego, jak również kościołów i innych związków wyznaniowych (art. 43 § 8 pkt 3 k.k.w.).

V. Projekty dotyczące realizacji zadania publicznego wymienionego w pkt. I powinny uwzględniać świadczenia na rzecz osób uprawnionych, tj. osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższych, których rodzaje określono w § 39 ust. 1 rozporządzenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

VI. Powierzenie realizacji zadania publicznego nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w którym określone zostaną m.in. szczegółowe warunki realizacji zadania.

O dokumencie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w ramach „Programu dofinansowania zadań z zakresu pomocy postpenitencjarnej realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w roku 2018”. 

Minister Sprawiedliwości ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego: Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym w ramach dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

1. Treść ogłoszenia 1. Treść ogłoszenia (liczba pobrań: 2329)

3. Wzór oferty 3. Wzór oferty (liczba pobrań: 1342)

4. Oświadczenie oferenta 4. Oświadczenie oferenta (liczba pobrań: 1056)

5. Wzór umowy 5. Wzór umowy (liczba pobrań: 1792)

6. Kwartalna informacja-wzór 6. Kwartalna informacja-wzór (liczba pobrań: 1129)

7. Wzór sprawozdania 7. Wzór sprawozdania (liczba pobrań: 1434)

O dokumencie

Informacje o sposobie wykorzystania środków finansowych Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w części postpenitencjarnej

Rok 2017 Rok 2017 (liczba pobrań: 1273)

Rok 2016 Rok 2016 (liczba pobrań: 2408)

Rok 2015 Rok 2015 (liczba pobrań: 1325)

Rok 2014 Rok 2014 (liczba pobrań: 1151)

Rok 2013 Rok 2013 (liczba pobrań: 1141)

Rok 2012 Rok 2012 (liczba pobrań: 1096)

O dokumencie

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2017 zadania publicznego – pomoc postpenitencjarna

Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że w dniu 3 stycznia 2017 r. Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej podjął decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej na realizację w roku 2017 zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin”. 

Po przeprowadzeniu procedury konkursowej, Dysponent Funduszu przyjął oferty następujących podmiotów: 

1.       Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wielkopolski;

2.       Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Oddział w Białymstoku, ul. Świętojańska 2A, 15-082 Białystok;

3.       Małopolskie Stowarzyszenie „PROBACJA”, ul. Al. Z. Krasińskiego 9/26a, 31-111 Kraków;

4.       Śląska Fundacja Błękitny Krzyż, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała;

5.       Stowarzyszenie Pomocy „LUDZIE LUDZIOM”, ul. Reymonta 10, 50-225 Wrocław;

6.       Stowarzyszenie ALTER EGO, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa-Wesoła;

7.       Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka Chudobczyce 27, 64-423 Lubosz;

8.       Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej JUNONA, ul. Sokola 14/68, 82-500 Kwidzyn;

9.       Fundacja POMOST, ul. Wolności 276, 41-800 Zabrze;

10.    Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce;

11.    Pogotowie Społeczne, ul. Bydgoska 6/7, 61-123 Poznań;

12.    Fundacja „Uwolnienie”, ul. Inowrocławska 5a, 91-020 Łódź;

13.    Fundacja Dom Wspólnoty „BARKA” w Drezdenku, ul. Chrobrego 10, 66-530 Drezdenko;

14.    Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa;

15.    Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa;

16.    Stowarzyszenie Penitencjarne „PATRONAT” Oddział Warszawa, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa;

17.    Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach, ul. Świętojańska 4, 08-110 Siedlce;

18.    Fundacja-Instytut św. Brata Alberta, ul. Śląska 50, 72-600 Świnoujście;

19.    Fundacja Pedagogium, ul. Hoża 62/69, 00-682 Warszawa;

20.    Stowarzyszenie SURSUM CORDA, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz;

21.    Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Jezuicka 4, 20-113 Lublin;

22.    Stowarzyszenie POSTIS, ul. T. Zana 3A, 20-601 Lublin;

23.    Fundacja Wzajemnej Pomocy „Alternatywa”, ul. Karkoszki 24; 37-545 Gomunice;

24.    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym na Wolność „EMAUS”, ul. Sandomierska 55/57, 80-074 Gdańsk;

25.    Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „TULIPAN”, ul. Zofii Nałkowskiej 8/27, 70-785 Szczecin;

26.    Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji „Mateusz”, ul. Kościuszki 77/79, 87/100 Toruń;

27.    Fundacja Chrześcijańska NEBO, ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa .

Łączna kwota przyznanych dotacji w/wym. podmiotom wynosi 2.000.000 zł. 

Podmioty, które złożyły oferty w otwartym konkursie ofert zostaną poinformowane (mailowo – na adres wskazany w ofercie) o przyczynach nieotrzymania dotacji lub o dalszym postępowaniu w zakresie zawarcia umów.

O dokumencie

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2016 zadania publicznego – pomoc postpenitencjarna

Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że w dniu 23 grudnia 2015 r. Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej podjął decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej na realizację w roku 2016 zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin”.
 
Po przeprowadzeniu procedury konkursowej, Dysponent Funduszu przyjął oferty następujących podmiotów:
 
1.       Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa
2.       Śląska Fundacja Błękitny Krzyż, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała
3.       Fundacja POMOST, ul. Wolności 276, 41-800 Zabrze
4.       Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej JUNONA, ul. Sokola 14/68, 82-500 Kwidzyn
5.       Fundacja Chrześcijańska NEBO, ul. Strumykowa 40/53, 03-138 Warszawa
6.       Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wielkopolski
7.       Fundacja Sławek, ul. Gen. W. Andersa 13, 00-159 Warszawa
8.       Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa
9.       Stowarzyszenie Pomocy LUDZIE LUDZIOM, ul. Reymonta 10, 50-225 Wrocław
10.    Stowarzyszenie ALTER EGO, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa-Wesoła
11.    Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka, Chudobczyce 27, 64-423 Lubosz
12.    Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Oddział w Warszawie, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa
13.    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym na Wolność EMAUS, ul. Sandomierska 55/57, 80-074 Gdańsk
14.    Fundacja Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku, ul. Chrobrego 10, 66-530 Drezdenko
15.    Fundacja-Instytut św. Brata Alberta, ul. Śląska 50, 72-600 Świnoujście
16.    Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach, ul. Świętojańska 4, 08-110 Siedlce 
17.    Fundacja Uwolnienie, ul. Inowrocławska 5a, 91-020 Łódź
18.    Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, ul. Czyżówka 50, 30-526 Kraków
19.    Stowarzyszenie SURSUM CORDA, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz
20.    Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Oddział w Białymstoku, ul. Świętojańska 2A, 15-082 Białystok
21.    Fundacja Pedagogium, ul. Marszałkowska 115, 00-950 Warszawa
22.    Pogotowie Społeczne, ul. Bydgoska 6/7, 61-123 Poznań
23.    Stowarzyszenie POSTIS, ul. Fieldorfa 7/4, 20-819 Lublin
24.    Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej TULIPAN, ul. Zofii Nałkowskiej 8/27, 70-785 Szczecin
25.    Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji Mateusz, ul. Kościuszki 77/79, 87/100 Toruń
26.    Stowarzyszenie Bractwo Więzienne Oddział Kujawsko-Pomorski, Pl. Kościeleckich 7; 85-347 Bydgoszcz
27.    Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno
28.    Stowarzyszenie INTER CAETERA, ul. Łanowa 43, 30-725 Kraków
29.    Fundacja Wzajemnej Pomocy Alternatywa, ul. Karkoszki 24, 37-545 Gomunice
30.    Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Jezuicka 4, 20-113 Lublin.
 
Łączna kwota przyznanych dotacji w/wym. podmiotom wynosi 1.900.000 zł.
 
Podmioty, które złożyły oferty w otwartym konkursie ofert zostaną poinformowane (mailowo) o przyczynach nie otrzymania dotacji lub dalszym postępowaniu w zakresie zawarcia umów.

O dokumencie

Nowe rozporządzenie w sprawie Funduszu

W dniu 7 października 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 1544) – dalej: rozporządzenie, regulujące m.in. szczegółowy tryb udzielania pomocy postpenitencjarnej, tj. pomocy udzielanej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, w tym rodzaje zadań, na które przeznaczane są środki Funduszu, warunki i tryb udzielania dotacji celowych, sposób wykorzystywania i rozliczania środków Funduszu.

Rozporządzenie zasadniczo powiela rozwiązania przyjęte w poprzednio obowiązującym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 189), które utraciło moc na podstawie art. 26 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. poz. 21).

W zakresie pomocy postpenitencjarnej finansowanej ze środków Funduszu, zmiany dotyczą katalogu świadczeń (§ 30) oraz trybu udzielania pomocy (§ 31 i 32).

Ponadto dokonano nieznacznych zamian w zakresie procedury konkursowej dla podmiotów ubiegających się o dotacje celowe (m.in. obniżono wymagania formalne wobec podmiotów, których nadal wiąże umowa z dysponentem Funduszu).

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia, konkurs ofert w zakresie pomocy postpenitencjarnej, ogłaszany jest do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, w którym umowa zacznie obowiązywać.

O dokumencie

Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji uprzejmie informuje, że na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz  ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 40 Poz. 227 z poźn. zm.), z dniem 1 stycznia 2012 r. nastąpiła m.in. zmiana w zakresie przyznawania pomocy postpenitencjarnej.
 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawa powołała do życia Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej będący państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zgodnie z art. 43 §7 i §8 k.k.w. przychodami Funduszu są m.in. potrącenia w wysokości 10 % wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych a środki przeznaczane są m.in. na rzecz stowarzyszeń, fundacji, organizacji oraz instytucji, których celem jest chociażby świadczenie pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin.
 

Minister Sprawiedliwości w ramach otwartego konkursu ofert wyłoni podmioty, którym na podstawie umów przyzna stosowne dotacje ze środków Funduszu (art. 43 § 9i § 10 k.k.w.).
 

Szczegółowy tryb i sposób funkcjonowania Funduszu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U. 2014 poz. 189.).
 

W przypadku pojawienia się nowych informacji dotyczących funkcjonowania ww. Funduszu będą one na bieżąco zamieszczane dla Państwa na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
 

O dokumencie