Wyroki Trybunału Sprawiedliwości mające znaczenie dla wykładni Konwencji z Lugano

Przy stosowaniu i wykładni postanowień Konwencji z Lugano sąd polski powinien w należyty sposób uwzględnić zasady wynikające z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich dotyczące postanowień Konwencji Brukselskiej, które co do swej istoty zostały przejęte przez Konwencję z Lugano (por. Deklaracje przedstawicieli Rządów Państw - sygnatariuszy Konwencji z Lugano będących członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu). Obecnie Konwencja Brukselska została zastąpiona Rozporządzeniem Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.

 

Poniżej znajdują się wyroki Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich dotyczące postanowień Konwencji Brukselskiej, które są aktualnie dostępne w języku polskim. Teksty wyroków pochodzą ze strony internetowej Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Tłumaczenia są objęte klauzulą wyłączającą odpowiedzialność i są chronione prawem autorskim. Ich powielanie jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła informacji (por. też http://europa.eu.int/cj/pl/avertissement.htm).

 

Bogaty zbiór wyroków ETS dotyczących Konwencji Brukselskiej wydanych od 1997 r. dostępny jest w języku angielskim i francuskim na następujących stronach internetowych Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich: http://curia.eu.int/common/recdoc/convention/en/index.htm

 

Znajduje się tam również szeroki wybór orzecznictwa sądów innych państw dotyczących postanowień Konwencji z Lugano w ich językach oryginalnych (zgodnie z art. 1 Protokołu Nr 2 o jednolitej wykładni Konwencji z Lugano "sądy każdego Umawiającego się Państwa, przy stosowaniu i wykładni postanowień niniejszej Konwencji, uwzględniają w należyty sposób zasady wynikające z orzeczeń wydanych przez sądy innych Umawiających się Państw dotyczących postanowień niniejszej Konwencji").

 

O dokumencie