Deklaracja przedstawicieli Rządów Państw - sygnatariuszy Konwencji z Lugano będących członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

 

Przy podpisaniu Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzonej w Lugano dnia 16 września 1988 r.,
Przedstawiciele Rządów Państw członkowskich Wspólnot Europejskich,
biorąc pod uwagę zobowiązania wobec Państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu,
dążąc do zapewnienia jednolitości systemu prawnego ustanowionego przez Konwencję,
oświadczają, że podejmą wszelkie środki będące w ich mocy w celu zapewnienia tego, że podczas opracowywania aktów prawnych Wspólnot, w rozumieniu punktu 1 Protokołu Nr 3 o stosowaniu artykułu 57, będą przestrzegane ustanowione przez Konwencję przepisy o jurysdykcji, jak również o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń.
Na dowód czego niżej podpisani złożyli swoje podpisy pod niniejszą Deklaracją.

 

O dokumencie