Akt końcowy

Pełnomocnicy:
Rządu Królestwa Belgii,
Rządu Królestwa Danii,
Rządu Republiki Federalnej Niemiec,
Rządu Republiki Greckiej,
Rządu Królestwa Hiszpanii,
Rządu Republiki Francuskiej,
Rządu Irlandii,
Rządu Republiki Islandii,
Rządu Republiki Włoskiej,
Rządu Wielkiego Księstwa Luksemburga,
Rządu Królestwa Niderlandów,
Rządu Królestwa Norwegii,
Rządu Republiki Austrii,
Rządu Republiki Portugalskiej,
Rządu Królestwa Szwecji,
Rządu Konfederacji Szwajcarskiej,
Rządu Republiki Finlandii,
Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii,
zgromadzeni w Lugano dnia szesnastego września tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego ósmego roku na Konferencji dyplomatycznej w sprawie jurysdykcji w sprawach cywilnych stwierdzają, że wymienione poniżej teksty zostały opracowane i przyjęte na tej Konferencji:
  1. Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych;
  2. następujące Protokoły stanowiące integralną część Konwencji:
  3. następujące Deklaracje:
Na dowód czego niżej podpisani złożyli swoje podpisy pod niniejszym Aktem Końcowym.

O dokumencie