Deklaracja przedstawicieli Rządów Państw - sygnatariuszy Konwencji z Lugano będących członkami Wspólnot Europejskich, dotycząca Protokołu Nr 3 o stosowaniu artykułu 57 Konwencji

Przy podpisaniu Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzonej w Lugano dnia 16 września 1988 r.,
Przedstawiciele Rządów Państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oświadczają, że uznają za wskazane, aby ich sądy przy wykładni Konwencji z Lugano uwzględniały w należyty sposób zasady wynikające z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i sądów Państw członkowskich Wspólnot Europejskich dotyczące postanowień Konwencji Brukselskiej, które co do swej istoty zostały przejęte przez Konwencję z Lugano.
Na dowód czego niżej podpisani złożyli swoje podpisy pod niniejszą Deklaracją.

O dokumencie