Protokół Nr 3 o stosowaniu artykułu 57

Wysokie Umawiające się Strony uzgodniły co następuje:
  1. Dla celów niniejszej Konwencji, postanowienia, które w stosunku do poszczególnych zagadnień regulują jurysdykcję, uznawanie lub wykonywanie orzeczeń i które są lub będą w przyszłości zawarte w aktach prawnych instytucji Wspólnot Europejskich traktuje się w taki sam sposób jak konwencje wymienione w artykule 57 ustęp 1.
  2. Jeżeli Umawiające się Państwo uważa, że postanowienie zawarte w akcie prawnym instytucji Wspólnot Europejskich nie jest zgodne z Konwencją, to Umawiające się Państwa rozważą niezwłocznie zmianę Konwencji zgodnie z artykułem 66, nie naruszając procedury przewidzianej w Protokole Nr 2.

O dokumencie