Deklaracja przedstawicieli Rządów Państw - sygnatariuszy Konwencji z Lugano będących członkami Wspólnot Europejskich

Przy podpisaniu Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzonej w Lugano dnia 16 września 1988 r.,
Przedstawiciele Rządów Państw członkowskich Wspólnot Europejskich oświadczają, że uznają za wskazane, aby Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich przy wykładni Konwencji Brukselskiej, uwzględniał w należyty sposób zasady wynikające z orzecznictwa dotyczącego Konwencji z Lugano.
Na dowód czego niżej podpisani złożyli swoje podpisy pod niniejszą Deklaracją.

O dokumencie