Użyteczne linki i adresy

 

 

Na podstawie §106 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2015 r.) adres do przekazania KE orzeczeń kończących postępowanie zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz. U. UE L z 2003 r. Nr 1, str. 1, z 2004 r. Nr 68 str. 1 oraz z 2006 r. Nr 269, str. 1) to: 

European Commission
Directorate-General for Competition
COMP Amicus
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Fax: 0032 2 29 50128

E-mail: comp-amicus@ec.europa.eu

O dokumencie