Eurojust

Eurojust jest organizacją złożoną z przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, odpowiedzialnych za prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych. W zależności od państwa mogą to być prokuratorzy, sędziowie śledczy lub funkcjonariusze policji. Jej celem jest zwalczanie przestępczości zorganizowanej na terytorium UE.
Eurojust jest instrumentem koordynowania postępowania przygotowawczego, może także uczestniczyć w czynnościach międzynarodowej pomocy prawnej na etapie postępowania sądowego. Decyzja powołująca Eurojust nie zmienia instrumentów prawa dotyczących obrotu prawnego między państwami Unii Europejskiej. Do zasadniczych należą Konwencja Rady Europy o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych z 20 kwietnia 1959 r. (Polska jest związana tą konwencją od 17.06.1999; Dz.U. 1999 Nr 76 poz. 854-855), Konwencja o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych miedzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej z 29 maja 2000 r. Kompetencje krajowych przedstawicieli państw członkowskich w Eurojust są określane przez władze krajowe w granicach prawa krajowego.

O dokumencie

5 grudnia 2000 Parlament Europejski przyjął raport (raport Ferri'ego) w którym zaapelował do Komisji Europejskiej i Rady UE o „otwarcie Eurojust dla wszystkich państw kandydujących, a w przyszłości dla wszystkich państw Rady Europy, aby uniknąć tworzenia nowych podziałów w funkcjonowaniu międzynarodowej współpracy prawnej”. Punkt 15 preambuły Decyzji o Eurojust przewiduje, iż priorytetem współpracy z partnerami spoza Unii będą państwa kandydujące.
31 stycznia 2002 r. Przewodniczący Eurojust Ignacio Peleaz-Marques zwrócił się do ministrów sprawiedliwości państw kandydujących z prośbą o wyznaczenie przez nich krajowych punktów kontaktowych. 4 marca 2002 r. do pełnienia tej funkcji Prokurator Krajowy wyznaczył prokuratora Jerzego Iwanickiego z Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej. 20 marca 2002 r. Podsekretarz Stanu, Sylweriusz Królak poinformował Eurojust o powołaniu prokuratora J. Iwanickiego oraz określił ramy instytucjonalno-prawne współpracy z Eurojust, wyznaczone przez wiążące Polskę umowy międzynarodowe oraz przepisy prawa krajowego dotyczące funkcjonowania prokuratury. Podstawowymi jednostkami zaangażowanymi we współpracę z Eurojust jest Biuro Postępowania Przygotowawczego (Wydział Obrotu Prawnego z Zagranicą) oraz Biuro ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. W zależności od charakteru sprawy w pracach uczestniczą również prokuratorzy powszechnych jednostek prokuratury zaangażowanych w dane postępowanie.
Pierwsze oficjalne spotkanie punktów kontaktowych z państw kandydujących miało miejsce 16-17 maja 2002. Na prośbę Eurojust Polska prezentowała - w imieniu wszystkich państw kandydujących, opinię na temat współpracy Eurojust z partnerami spoza Unii. Wybór Polski spośród państw kandydujących odzwierciedla dotychczasowe zaangażowanie polskiego resortu sprawiedliwości w kontakty z Eurojust.
Polscy prokuratorzy w kwietniu 2002 r. zostali zaproszeni na tzw. specjalne spotkanie koordynacyjne poświęcone uzgodnieniu rodzaju oraz kalendarza czynności podejmowanych przez prokuratorów kilku państw Unii oraz Polski w sprawie grupy przestępczej, której część członków mieszka w Polsce i działa na terytorium UE. Obecnie prokuratury z państw Unii, w tym Polski realizują ustalenia spotkania. Są one objęte tajemnicą śledztwa.
W dniach 4-5 lutego 2002 r. odbyła się wizyta Mika Kennedy'ego, przewodniczącego Eurojust oraz Hermanna von Langsdorff, członka Eurojust mianowanego przez RFN i odpowiedzialnego za kontakty z Polską.
Przedstawiciele Eurojust uczestniczyli w spotkaniach z Zastępcą Prokuratora Generalnego, Panem Kazimierzem Olejnikiem oraz prokuratorami Prokuratury Krajowej. Na spotkaniach tych omówiono dotychczasową współpracę i możliwość wspólnego ścigania przestępstw dotyczących terenu państw członków Unii Europejskiej. Podczas spotkania w Departamencie Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu zaprezentowano założenia tworzonych na potrzeby wymiaru sprawiedliwości systemów informatycznych. Przedstawiciele Eurojust uczestniczyli także w wizycie roboczej w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku, gdzie przedstawiono dotychczasowe efekty współpracy z Eurojust na kanwie prowadzonego postępowania karnego.

O dokumencie

Oficjalna strona Eurojust

O dokumencie

Informacja w języku angielskim

O dokumencie