Rok 2015

BA-F-3710-5/15 (BOF-II-3710-67/14)

2015-02-11

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych oraz akcesoriów komputerowych dla Ministerstwa Sprawiedliwości.

Uwaga Zamawiającego:

Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą żadnego Załącznika z niżej wymienionych Załączników:

Załącznik nr 6 do SIWZ – „Wzór umowy” (dotyczy części I przedmiotu zamówienia)
Załącznik nr 6a do SIWZ – „Wzór umowy” (dotyczy części II przedmiotu zamówienia)

W związku z powyższym Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą żadnego Załącznika z wyżej wymienionych Załączników.

powrót do listy aktualności

O dokumencie