Rok 2011

BDG-II-3710-19/11

2011-02-22

Usługa dostępu do sieci Internet

 

„Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wykonanie tylko jednej części przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. 4 Rozdziału III SIWZ.

 

Ilekroć w SIWZ jest mowa o ofercie należy przez to rozumieć ofertę częściową.


Zamawiający, zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, określa maksymalną liczbę części przedmiotu zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Maksymalna liczba części przedmiotu zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca wynosi 1 (jeden), zatem Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może złożyć maksymalnie jedną ofertę częściową na przedmiot zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na większą niż dopuszczona liczbę części przedmiotu zamówienia, czyli więcej niż 1 (jeden), ofertę w całości odrzuca się na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako nieodpowiadającą treści SIWZ”.

 

powrót do listy aktualności

O dokumencie