Rok 2009

BDG-II-3820-34/09

2010-03-03

Wynajem powierzchni reklamowych dla billboardów, ich druk, dystrybucja oraz monitoring ekspozycji i badanie skuteczności kampanii na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach karnych.
Zadanie realizowane w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” (Priorytet V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007 – 2013”) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki

10005_ogloszenie.pdf (liczba pobrań: 1488)

Ogłoszenie o zamówieniu

10005_siwz.pdf (liczba pobrań: 1553)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

10005_siwz_zal1_oferta.pdf (liczba pobrań: 1286)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

10005_siwz_zal2a.pdf (liczba pobrań: 1164)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

10005_siwz_zal3.pdf (liczba pobrań: 1335)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

10005_siwz_zal4.pdf (liczba pobrań: 1291)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dla osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

10005_siwz_zal5.pdf (liczba pobrań: 1397)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy

10005_siwz_umowa_zal1.pdf (liczba pobrań: 2147)

Załącznik nr 1 do Umowy - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

10005_ogloszenie_zmiana.pdf (liczba pobrań: 1472)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

10005_siwz_zmiana.pdf (liczba pobrań: 1393)

Pytania do SIWZ + zmiana treści SIWZ z dn. 10.03.2010r.

10005_siwz_pytania.pdf (liczba pobrań: 1404)

Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 22.03.2010r.

10005_wybor.pdf (liczba pobrań: 1327)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 11.05.2010r.

powrót do listy aktualności

O dokumencie