Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji weszła w życie 14 grudnia 2005 r.

Jest aktem międzynarodowym o uniwersalnym zasięgu - związało się nią 136 państw (stan na 23 czerwca 2009r.).

Konwencja zawiera m.in.:

I. Przepisy dotyczące środków ochrony odnoszących się zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego w tym związanych z praniem pieniędzy;

II. Regulacje związane z kryminalizacją, sankcjami, środkami zaradczymi oraz zajęciem i przepadkiem, jurysdykcją, odpowiedzialnością osób prawnych, ochroną świadków i ofiar oraz środkami prawnymi obejmujące między innymi przekupstwo krajowych i zagranicznych funkcjonariuszy publicznych, handel wpływami, nielegalne wzbogacenie oraz łapownictwo w sektorze prywatnym, pranie środków pochodzących z przestępstwa, tajemnicę bankową, rekompensatę za szkody, współpracę organów ścigania;

III. Zasady dotyczące współpracy międzynarodowej zawierające przepisy regulujące kwestie ekstradycji, przekazywanie osób skazanych, wzajemną pomoc prawną, przekazywanie dochodów z przestępstwa, wspólne postępowania karne oraz specjalne techniki śledcze;

IV. Przepisy dotyczące zwrotu środków obejmujące zapobieganie, wykrywanie oraz przekazywanie nielegalnie uzyskanych środków, środki w celu bezpośredniego zwrotu mienia, współpraca międzynarodowa dla celów przepadku, zwrot i dysponowanie środkami, oraz regulacje odnośnie jednostek wywiadu finansowego;

V. Zasady dotyczące pomocy technicznej i wymiany informacji w tym gromadzenie, wymiana i analiza informacji na temat korupcji, szkolenia i inne środki.

Konwencja została ratyfikowana przez Polskę w dniu 15 września 2006 roku ( Dz. U. z 2007r., Nr 84, poz. 563).

 

O dokumencie

VI sesja Konferencji Państw Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (UNCAC)

W dniach 2-6 listopada br. w St. Petersburgu odbyła się VI sesja Konferencji Państw Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (UNCAC). W konferencji wzięła udział delegacja polska, w skład której weszli także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości.

VI sesja COSP poświęcona była problematyce współpracy międzynarodowej, przeglądowi implementacji postanowień UNCAC, problematyce zwrotu mienia pochodzącego z korupcji, problematyce zapobiegania korupcji, pomocy technicznej świadczonej m. in. przez UNODC przy implementacji Konwencji.

W załączeniu sprawozdanie z przebiegu konferencji. Więcej informacji na temat Konferencji dostępne pod adresem:

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html

O dokumencie

Przegląd implementacji przez Polskę postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (UNCAC)

W latach 2013-2015 Polska została poddana ocenie implementacji postanowień rozdziałów III i IV Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (UNCAC) regulujących kryminalizację oraz współpracę międzynarodową. Przegląd przeprowadzony został w ramach prac Grupy Roboczej do spraw Przeglądu Implementacji Konwencji (IRG).

Ewaluację Polski przeprowadził Zespół oceniający składający się z przedstawicieli Sekretariatu Biura do Spraw Narkotyków i Przestępczości (UNODC) oraz przedstawicieli Serbii i Mauiritiusu. Był to pierwszy przegląd, jakiemu została poddana Polska w odniesieniu do implementacji postanowień Konwencji i obejmował cztery zasadnicze etapy (1) wypełnienie kwestionariusza samooceny tzw. self-assessment check list, (2) uzupełniające pytania ekspertów, (3) wizytę studyjną zespołu oceniającego w Warszawie, (4) sporządzenie raportu z oceny implementacji przez Polskę postanowień Konwencji.

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości koordynował przebieg przeglądu, w toku którego współpracowano z przedstawicielami Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Finansów, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji oraz innymi organami odpowiedzialnymi za problematykę zapobiegania i zwalczania korupcji. W przegląd ponadto zaangażowane były organizację pozarządowe, w tym przede wszystkim Fundacja im. Stefana Batorego. W spotkaniach z członkami Zespołu Oceniającego w Warszawie ponadto wzięli udział przedstawiciele zawodów prawniczych oraz mediów.

W dniu 17 marca br. proces oceny został zakończony przedstawieniem przez Zespół Oceniający raportu z implementacji przez Polskę postanowień Konwencji UNCAC.

Sekretariat UNODC przygotował ponadto i przedstawił streszczenie raportu (executive summary), zawierające zbiór zarówno sukcesów i dobrych praktyk zaobserwowanych przez Zespół Oceniający w walce ze zjawiskiem korupcji w Polsce, jak i wszystkich rekomendacji skierowanych pod adresem władz polskich wskazujących obszary wymagające dalszych prac w celu pełnego dostosowania przepisów konwencji do prawa krajowego. Streszczenie odzwierciedla wszystkie zalecenia zawarte w samym raporcie.

O dokumencie

Informacja dotycząca drugiego cyklu przeglądu implementacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (UNCAC)

Uprzejmie informuję, że stosownie do noty Biura Narodów Zjednoczonych do Spraw Przestępczości i Narkotyków ((UNODC) z dnia 29 czerwca 2018 r., która wpłynęła do Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 23 lipca 2018 roku rozpoczął się drugi cykl przeglądu implementacji przez Polskę postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (Dz.U. z 2007 roku. Nr 84, poz. 563) (UNCAC). Ocena ta związana jest z pracami Grupy Roboczej do spraw Przeglądu Implementacji Konwencji (IRG).

Polska poddana zostanie ocenie implementacji postanowień rozdziałów II i V UNCAC poświęconych przeciwdziałaniu korupcji oraz zwrotowi korzyści pochodzących z korupcji.

W drodze losowania wyłoniono zespół oceniający do oceny Polski, składający się z ekspertów z Białorusi oraz z Togo.

Przegląd obejmuje następujące etapy: (1) wyznaczenie krajowego punktu kontaktowego dla potrzeb przeglądu (2) wypełnienie kwestionariusza samooceny tzw. self-assessment check list, (3) uzupełniające pytania ekspertów, (4) wizytę studyjną zespołu oceniającego oraz (5) sporządzenie raportu z oceny implementacji przez Polskę postanowień Konwencji.

Załączamy wypełniony self-assesment check list w języku angielskim w formacie pdf.

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do przedstawienia swoich uwag wyłącznie w wersji elektronicznej w terminie do dnia 31 marca 2019 r. na adres Agnieszka.Stawiarz@ms.gov.pl .

O dokumencie