Konwencje Rady Europy z obszaru „Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne” podpisane/ratyfikowane przez Polskę

Konwencja
 

Data podpisania

Data
ratyfikowania

Dziennik Ustaw
 

Europejska Konwencja o międzynarodowej ważności wyroków karnych 28.05.1970   Polska nie podpisała Konwencji
Konwencja o przekazywaniu osób skazanych 21.03.1983 01.03.1995 Dz. U. Z 1995 Nr 51 poz.279
Protokół dodatkowy do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych 18.12.1997    
Europejska Konwencja o przekazywaniu ścigania w sprawach karnych 15.05.1972   Polska nie podpisała Konwencji
Europejska Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych 20.04.1959 17.06.1996  
Protokół dodatkowy do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych 17.03.1978 17.06.1996  
Drugi Protokół dodatkowy do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych 08.11.2001   Dz. U. 2004 Nr 139 poz. 1476
Europejska Konwencja o ekstradycji 13.12.1957 13.12.1993 Dz.U. z 1994 Nr 70, poz.307-308
Protokół dodatkowy do Europejskiej Konwencji o ekstradycji 15.10.1975 13.09.1993 Dz. U. 1994, Nr 70 poz.309
Drugi protokół dodatkowy do Europejskiej Konwencji o ekstradycji 17.03.1978 13.09.1993 Dz. U. 1994, Nr 70 poz.130
Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych 25.10.2007    
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 26.11.1991 19.01.1993 Dz.U. 1993 Nr 61 poz.284-285
Protokół Nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 14.09.1992 10.10.1994 Dz.U. 1995 Nr 36 poz.175, 178
Protokół Nr 2 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 25.11.1991 19.01.1993 Dz.U. 1995 Nr 36 poz.176, 178
Protokół Nr 3 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 26.11.1991 19.01.1993 Dz.U. 1993 Nr 61 poz.284-285
Protokół Nr 4 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 14.09.1992 10.10.1994 Dz.U. 1995 Nr 36 poz.175, 179
Protokół Nr 5 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 26.11.1991 19.01.1993 Dz.U. 1993 Nr 61 poz.284-285
Protokół Nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 18.11.1999 30.10.2000 Dz.U. 2000 Nr 48 poz.549
Protokół Nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 14.09.1992 04.12.2002 Dz.U. 2003 Nr 42 poz.364
Protokół Nr 8 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 26.11.1991 19.01.1993 Dz.U. 1993 Nr 61 poz.284-285
Protokół Nr 9 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 14.09.1992 10.10.1994 Dz.U. 1995 Nr 36 poz.177, 179
Protokół Nr 10 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 14.09.1992 10.10.1994  
Protokół Nr 11 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 11.05.1994 20.05.1997 Dz.U. 1998 Nr 147 poz.962-963
Protokół Nr 14 do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji otwarty do podpisu w Strasburgu dnia 13 maja 2004 r.

(Protokół wejdzie w życie po zakończeniu procesu ratyfikacji przez państwa - strony. Do dnia 25 lipca 2007 r. ratyfikacji Protokołu dokonały wszystkie państwa - strony oprócz Rosji.)
10.11.2004 12.10.2006  
Europejska Konwencja o ekstradycji 19.02.1993 15.06.1993 Dz.U. 1994 Nr 70 poz.307, 310
Protokół dodatkowy do Europejskiej Konwencji o ekstradycji 19.02.1993 15.06.1993 Dz.U. 1994 Nr 70 poz.307, 309
Drugi protokół dodatkowy do Europejskiej Konwencji o ekstradycji 19.02.1993 15.06.1993 Dz.U. 1994 Nr 70 poz.307, 310
Europejska Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych 09.05.1994 19.03.1996 Dz.U. 1999 Nr 76 poz.854-855
Protokół dodatkowy do Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych 09.05.1994 19.03.1996 Dz.U. 1999 Nr 76 poz.854-855
Drugi Protokół dodatkowy do Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych 11.09.2002 09.10.2003 Dz.U. 2004 Nr 139 poz.1476
Konwencja o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych. 11.03.1996 18.03.1997 Dz.U. 1999 Nr 22 poz.197
Europejska Konwencja o przysposobieniu dzieci 11.03.1996 21.06.1996 Dz.U. 1999 Nr 99 poz.1157-1158
Europejska Konwencja o informacji o prawie obcym 26.11.1991 14.09.1992 Dz.U. 1994 Nr 64 poz.272-273
Protokół dodatkowy do Europejskiej Konwencji o informacji o prawie obcym 26.11.1991 14.09.1992 Dz.U. 1994 Nr 64 poz.274-275
Europejska Konwencja o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych 10.10.1994 11.01.1995 Dz.U. 1995 Nr 76 poz.381-382
Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych 01.02.1995 20.12.2000 Dz.U. 2005 Nr 17, poz. 141, z pózn. zm.
Porozumienie Europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Komisją Europejską oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 21.04.1995 12.04.1996 Dz.U. 1996 Nr 112 poz.535-536
Europejska Konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego 11.03.1996 21.06.1996 Dz.U. 1999 Nr 79 poz.888-889
Europejska Konwencja o zwalczaniu terroryzmu 13.09.1995 30.01.1996 Dz.U. 1996 Nr 117 poz.557-558
Porozumienie europejskie w sprawie przekazywania wniosków o przyznanie pomocy sądowej 10.09.1996 18.03.1997 Dz.U. 1999 Nr 102 poz.1183-1184
Europejska Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem 08.06.1995 13.11.1995 Dz.U. 1996 Nr 31 poz.134-135 Nr 32 poz.196
Konwencja o przekazywaniu osób skazanych 22.11.1993 08.11.1994 Dz.U. 1995 Nr 51 poz.279-280
Protokół dodatkowy do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych 19.02.1998 01.02.2000 Dz.U. 2000 Nr 43 poz.490-491
Europejska Konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub ponizającemu traktowaniu albo karaniu 11.07.1994 10.10.1994 Dz.U. 1995 Nr 46 poz.238-239
Protokół Nr1 do Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu traktowaniu lub karaniu 11.01.1995 24.03.1995 Dz.U. 2000 Nr 21 poz.261-262
Protokół Nr 2 do Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu traktowaniu lub karaniu 11.01.1995 24.03.1995 Dz.U. 2000 Nr 21 poz.262-262
Konwencja w sprawie prania dochodów pochodzących z przestępstwa, ich ujawnianiu, zajmowaniu i przepadku 05.11.1998 20.12.2000 Dz.U. 2003 Nr 46 poz.394
Europejska Konwencja o egzekwowaniu praw dziecka 25.06.1997 28.11.1997 Dz.U. 2000 Nr 107 poz.1128-1129
Konwencja prawnokarna o korupcji 27.01.1999 11.12.2002 Dz.U. 2005 Nr 29 poz.249
Konwencja cywilnoprawna o korupcji 03.04.2001 11.09.2002 Dz.U. 2004 Nr 244 poz.2443
Konwencja o cyberprzestępczości 23.11.2001    
Protokół dodatkowy do Konwencji o cyberprzestępczości dotyczący kryminalizacji działań o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym popełnianych przy użyciu systemów komputerowych 21.07.2003    
Konwencja o przeciwdziałaniu terroryzmowi 16.05.2005    
Konwencja o działaniach zapobiegających handlowi ludźmi 16.05.2005    
Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu 01.05.2005    
Europejska konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej 08.12.1994 21.04.1995 Dz.U. 1995 Nr 129. poz. 625
Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w kontekście zastosowań biologii i medycyny : Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie 07.05.1999    
Dodatkowy Protokół do Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie dotyczący zakazu klonowania istot ludzkich 07.05.1999    

 

O dokumencie