Zaprzysiężenie

Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych 22 maja 2019 r.

 

Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych odbędzie się dnia 22 maja 2019 r. o godz. 13.00 w Ministerstwie Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, sala nr 501, V piętro. Prosimy o przybycie na godz. 12.00.

Dopuszczalna jest obecność 1 osoby towarzyszącej oraz możliwość fotografowania ślubowania. Uroczystość będzie trwała ok. 1 godziny.

Dokumenty wymagane na zaprzysiężenie (po zdaniu egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego):
  1. formularz "wniosek o wpis na listę tłumaczy przysięgłych" (proszę dokładnie wypełnić wszystkie pola, wpisać koniecznie adres do korespondencj i województwo; Uwaga! Tytuł magistra nie jest tytułem naukowym);
  2. wniosek o wydanie zaświadczenia;
  3. kopia dowodu wpłaty opłaty skarbowej 17 zł za wydanie zaświadczenia - może być przelew internetowy (UWAGA! numer konta podany jest w dolnej części wniosku o wydanie zaświadczenia);
  4. wniosek o wyrobienie pieczęci (UWAGA ! wpisać koniecznie dane do faktury, nawet dla osoby prywatnej), opłata za pieczęć dopiero po otrzymaniu faktury; Możliwe jest wyrobienie pieczęci w trybie ekspres (546 zł) - należy na wniosku napisać w trybie ekspresowym.
  5. kserokopia dowodu osobistego poświadczona notarialnie;
  6. zapytanie o niekaralność  (wydane marzec-kwiecień 2019 r.);
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
  8. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. W przypadku ukończenia uczelni zagranicznej wraz z odpisem dyplomu proszę dołączyć dokument potwierdzający, że jest on uznany w Polsce (oryginał odpisu z uczelni lub kserokopia dyplomu poświadczona notarialnie);
  9. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu naukowego w przypadku doktoratu, habilitacji itp.(oryginał lub kserokopia poświadczona notarialnie ).

Osoby, które mają uznane kwalifikacje zawodowe nabyte w Unii Europejskiej zobowiązane są do złożenia poniższych wniosków oraz aktualnego zapytania o niekaralność.
 
UWAGA ! NIE NALEŻY WPISYWAĆ NA FORMULARZACH NUMERU TP. Wnioski potrzebne do zaprzysiężenia dostępne poniżej.
Prosimy, aby na kopercie był dopisek "dokumenty na zaprzysiężenie".
Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w terminie do 17 kwietnia 2019 r. w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości (8:30-15:30) lub przesłać pocztą (list polecony priorytetowy) na adres Ministerstwa (liczy się data stempla pocztowego). Z uwagi na konieczność przygotowania obszernej dokumentacji, Wydział Tłumaczy Przysięgłych informuje, że dokumenty wysłane po wspomnianej dacie nie będą uwzględnione.

O dokumencie