Najczęściej zadawane pytania

Kto może przystąpić do egzaminu?

Każdy. Na etapie przystępowania do egzaminu nie są sprawdzane kwalifikacje kandydatów. Należy jednak pamiętać, że zaprzysiężone na tłumacza przysięgłego mogą zostać tylko osoby, które spełniają wymogi zawarte w art. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, tj, ci, którzy:

1) posiadają obywatelstwo polskiego albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwa innego państwa;

2) znają język polski;

3) mają pełną zdolność do czynności prawnych;

4) nie byli karani za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;

5) ukończyli studia wyższe;

 

Gdzie można znaleźć formularz wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu?

Wniosek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.arch.ms.gov.pl w zakładce "Rejestry i ewidencje" - Tłumacze przysięgli - Formularze.

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/formularze/

 

Wysłałem/wysłałam wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu. Jak długo będę czekać na zaproszenie na egzamin?

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 15, poz. 127), Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza termin egzaminu w zależności od liczby wpływających wniosków, z tym, że egzamin nie może rozpocząć się później niż w terminie roku od dnia złożenia wniosku przez kandydata. Trudno jest zatem przewidzieć okres oczekiwania na egzamin. Egzaminy z języków popularnych odbywają się częściej (kilka razy w roku), natomiast egzaminy z języków mało popularnych - zazwyczaj raz w roku.

 

Ile wynosi opłata egzaminacyjna?

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej ponoszonej przez kandydata na tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 128), wynosi ona 800 zł.

 

Kiedy i na jakie konto należy przelać opłatę egzaminacyjną?

Opłatę egzaminacyjną w wysokości 800 zł należy wnieść na konto Ministerstwa Sprawiedliwości:

NBP O/O Warszawa 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

z dopiskiem „za egzamin na tłumacza przysięgłego” w terminie siedmiu dni od otrzymania zawiadomienia o egzaminie.

 

Czy razem z wnioskiem należy przesłać dokumenty dotyczące ukończenia studiów?

Nie. Dokumenty są kompletowane przed zaprzysiężeniem na tłumacza przysięgłego.

 

Właśnie otrzymałem/otrzymałam zaproszenie na egzamin, ale niestety w tym terminie nie mogę przystąpić do egzaminu. Co się dzieje wówczas z moim zgłoszeniem i czy mogę prosić o przesunięcie zaproszenia na najbliższy kolejny termin?

Niestawiennictwo traktowane będzie jako rezygnacja z zamiaru uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego. W przypadku chęci przystąpienia do kolejnego egzaminu, konieczne jest wystąpienie z ponownym wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu. Jeżeli kandydat wpłacił opłatę egzaminacyjną, ale nie przystąpił do egzaminu, nie musi wnosić kolejnej opłaty egzaminacyjnej.

 

Ile czasu trwa egzamin pisemny i z jakich części się składa?

Sposób przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego regulują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 129).

Egzamin pisemny trwa cztery godziny i polega na tłumaczeniu czterech tekstów:

- dwóch z języka polskiego na język obcy, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym albo tekstem prawniczym

- dwóch z języka obcego na język polski, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym albo tekstem prawniczym.

 

Czy na egzaminie można korzystać z własnego komputera?

Nie.

 

Czy egzamin pisemny można pisać ołówkiem, długopisem ścieralnym, piórem na naboje ze zmywalnym atramentem?

Przepisy nie regulują tej kwestii, jednakże preferowany jest czarny kolor długopisu (pióra), gdyż prace przed sprawdzaniem są powielane i lepiej się kopiują, gdy są pisane ciemnym kolorem.

 

Czy na egzamin pisemny należy przynieść własny papier?

Nie.

 

Czy na egzaminie pisemnym można mieć ze sobą słowniki dwujęzyczne (również tematyczne)?

Tak.

 

Czy na egzaminie pisemnym można mieć ze sobą encyklopedie i leksykony?

Nie. W czasie egzaminu pisemnego można korzystać jedynie z przyniesionych przez siebie słowników. Korzystanie z innych źródeł jest niedozwolone.

 

Czy na egzaminie pisemnym można mieć słowniczki własnego autorstwa?

Tak, jednakże członkowie komisji egzaminacyjnej sprawdzają je przed egzaminem
i dopuszczają do użytku tylko jeśli mają one formę słownikową. Jeżeli natomiast zawierają one fragmenty ustaw czy tłumaczenia całych zdań, to nie są dopuszczane.

 

Czy na egzaminie pisemnym można mieć słownik kolokacji.

Tak.

 

Czy na egzaminie pisemnym można mieć teksty ustaw obcojęzycznych?

Nie.

 

Czy na egzaminie pisemnym można mieć teksty ustaw polskich?

Nie.

 

Czy na egzaminie pisemnym można mieć tłumaczenia tekstów ustaw?

Nie.

 

Czy na egzaminie pisemnym można mieć ze sobą jedzenie/napoje.

Tak, w granicach rozsądku. Niedopuszczalne jest natomiast robienie hałasu podczas konsumpcji, gdyż przeszkadza to innym kandydatom.

 

Co się stanie, jeżeli ktoś przez pomyłkę na egzaminie pisemnym podpisze prace własnym nazwiskiem?

Praca podpisana własnym nazwiskiem nie jest sprawdzana. Jest to jednoznaczne z dyskwalifikacją kandydata.

 

Czy teksty na egzaminie pisemnym zawierają tabele, odciski pieczęci itp.?

Czasami tak.

 

Czy na każdej pracy trzeba powtarzać formułę poświadczającą ?

Tak.

 

Czy na egzaminie ustnym można robić notatki?

Tak, zwłaszcza na części konsekutywnej, gdzie jest to zalecane.

 

Czy na egzaminie ustnym można mieć własne słowniki i inne źródła?

Nie.

 

Jak często można przystępować do egzaminu?

Nie ma ograniczeń.

 

Czy w przypadku niezdania egzaminu ustnego, trzeba powtarzać również część pisemną?

Tak. Uzyskanie pozytywnej oceny z części pisemnej, a następnie negatywnej z części ustnej, oznacza niezdanie całego egzaminu. Osoba, która zdaje po raz kolejny egzamin, nie może powołać się na to, iż już kiedyś zdała część pisemną egzaminu i ubiegać się z tego powodu o zwolnienie z tej jego części. Ustawodawca traktuje egzamin na tłumacza przysięgłego jako nierozłączną całość, dlatego też kandydat musi za każdym razem zdawać obie części egzaminu.

 

Czy w przypadku niezdania egzaminu opłata egzaminacyjna jest zwracana?

Nie.

 

Czy mogę zobaczyć swoją pracę po egzaminie i dowiedzieć się, jakie błędy zaznaczył egzaminator?

Tak, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 22 51 88 243.

 

Kto wydaje pieczęć tłumacza przysięgłego i jaka opłata pobierana za wydanie pieczęci?

Pieczęć jest wydawana przez Mennicę Państwową, po zamówieniu jej przez Ministra Sprawiedliwości na koszt tłumacza przysięgłego. Koszt pieczęci wynosi ok. 340 zł.

 

Czy po zdanym egzaminie mogę od razu wykonywać tłumaczenia poświadczone?

Nie. Prawo do wykonywania zawodu tłumacz przysięgły uzyskuje po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych.

 

Czy tłumacz przysięgły ma obowiązek rejestrowania się w sądzie? Jeżeli tak, to w jakim sądzie?

Nie. Listę tłumaczy przysięgłych prowadzi Minister Sprawiedliwości. Zasięg działania każdego tłumacza przysięgłego to cała Polska. Nie obowiązuje żadna rejonizacja.

O dokumencie