Uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w Unii Europejskiej

Akty prawne

O dokumencie

Szczegółowe informacje na temat systemu uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-kwalifikacji-zawodowych/.

O dokumencie

Literatura

Wykaz literatury pomocnej przy uzupełnianiu wiedzy niezbędnej do odbywania stażu adaptacyjnego lub spełnienia wymogów testu umiejętności zgodnie z postanowieniami § 4 rozporządzenia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięglego:

 1. Cieślik Bolesław, Laska Liwiusz, Rojewski Michał, 2010, Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 2. Dostatni Grzegorz, 2005, Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.
 3. Iluk Jan, Kubacki Artur Dariusz, 2006, Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych / Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen. Warszawa: Wydawnictwo Promocja XXI Sp. z o. o.
 4. Kierzkowska Danuta, 2002, Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.
 5. Kierzkowska Danuta (red.), 2005, Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.
 6. Kierzkowska Danuta, Rybińska Zofia, 2011, The New Selection of English Documents. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.
 7. Kierzkowska Danuta, Poznański Janusz (red.), 1996, Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.
 8. Kubacki Artur Dariusz, 2008, Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych. [w:] Nowak P., Nowakowski M. (red.) Język, Komunikacja, Informacja. Tom 3. Poznań: Wydawnictwo Sorus, 149-161.
 1. Kubacki Artur Dariusz, 2009, Klasyfikacje statystyczne w przekładzie na język niemiecki / Die Klassifikationen in deutscher Übersetzung. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 2. Kubacki Artur Dariusz, 2011, Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.
 3. Poznański Janusz, 2007, Tłumacz w postępowaniu karnym. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.
 4. PN-EN 15038: Usługi tłumaczeniowe. Wymagania dot. świadczenia usług (PKN 2006). 
 5. pod redakcją Iwony Anny Ndiaye i Beaty Jeglińskiej, Wybrane dokumenty z komentarzami dla tłumaczy języka rosyjskiego (prawo cywilne i administracyjne).
 6. Opracowanie zbiorowe pod redakcją Zofii Rybińskiej, Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego. Wydawnictwo Translegis 2011 r.

 7. Artur Dariusz Kubacki, 2012, Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

16. Dahlmanns Karsten, Kubacki Artur Dariusz, 2014, Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Przekłady tekstów z Wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych z komentarzem / Wie fertigt man beglaubigte Übersetzungen von Urkunden an? Kommentierte Übersetzungen zu den Texten aus der Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen, Chrzanów: Wydawnictwo KUBART.
 

17. Katarzyna Biernacka-Licznar, 2013, Egzamin na tłumacza przysięgłego. Finanse i księgowość - zbiór dokumentów w języku włoskim. Wydawnictwo C.H. Beck

 

O dokumencie

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych tłumacza przysięgłego

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego wynosi 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w roku 2019 - 787,50 zł), ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy właściwego organu (tj. Ministerstwo Sprawiedliwości).

Opłatę należy uiścić  na konto:

  NBP O/O Warszawa

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

O dokumencie