Informacje dla osób pragnących uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

Zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, zawód ten może wykonywać osoba, która:


 

Ustawa nie przewiduje możliwości zwolnienia kandydatów z egzaminu lub odstąpienia od wymogu posiadania odpowiedniego wykształcenia.

Zasady przeprowadzenia egzaminu określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 15, poz. 129).

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 127) "Przewodniczący Komisji wyznacza termin egzaminu w zależności od liczby złożonych przez kandydatów wniosków, z tym że egzamin nie może rozpocząć się później niż w terminie roku od dnia złożenia wniosku przez kandydata".

 

Przed przystąpieniem do egzaminu nie jest konieczne przedstawienie dowodu spełniania wszystkich pozostałych warunków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Jest zatem możliwe, że kandydat najpierw zda egzamin, a dopiero później uzupełni wykształcenie, czy też uzyska odpowiednie obywatelstwo. Należy jednak pamiętać, iż wpis na listę tłumaczy przysięgłych - a tym samym uzyskanie prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego - nastąpi dopiero po przedstawieniu dowodu spełniania wszystkich wymaganych warunków łącznie.

Zamiar przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego należy zgłaszać pisemnie (wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu znajduje się w zakładce "Formularze"),  na poniższy adres:

 

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych
Wydział Tłumaczy Przysięgłych

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
skr. poczt. 33

 

Do wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu prosimy nie załączać żadnych dokumentów oraz oświadczeń.
 

Przewodniczący Komisji powiadamia kandydata na tłumacza przysięgłego o terminie i miejscu egzaminu nie później niż na 21 dni przed dniem egzaminu.

Koszt egzaminu to 800 zł płatne przelewem na konto:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Dyrektora Generalnego
00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11
NBP O/O Warszawa
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
z dopiskiem „za egzamin na tłumacza przysięgłego”. Opłatę należy wnieść dopiero po otrzymaniu pisma z wyznaczoną datą egzaminu.

O dokumencie

Literatura

 

Wykaz literatury pomocnej dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych: 

 

1.   Cieślik Bolesław, Laska Liwiusz, Rojewski Michał (red.), 2014, Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty. 2 wydanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

2.    Dostatni Grzegorz, 2005, Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.

3.    Iluk Jan, Kubacki Artur Dariusz, 2006, Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych / Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen. Warszawa: Wydawnictwo Promocja XXI.

4.    Kierzkowska Danuta, 2002, Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.

5.    Kierzkowska Danuta (red.), Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011 - publikacja pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych. Wydawnictwo Translegis. Warszawa 2011.

6.    Kierzkowska Danuta, Rybińska Zofia, 2011, The New Selection of English Documents. Warszawa:  Wydawnictwo Translegis.

7.     Kierzkowska Danuta, Poznański Janusz (red.), 1996, Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.

8.   Kubacki Artur Dariusz, 2008, Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych. [w:] Nowak P., Nowakowski M. (red.) Język, Komunikacja, Informacja. Tom 3. Poznań: Wydawnictwo Sorus, 149-161.

9.    Kubacki Artur Dariusz, 2011, Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

10.    Kubacki Artur Dariusz, 2012, Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

11.    Kubacki Artur Dariusz, Dahlmanns Karsten, 2014, Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Przekłady tekstów z Wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych z komentarzem / Wie fertigt man beglaubigte Übersetzungen von Urkunden an? Kommentierte Übersetzungen zu den Texten aus der Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen. Chrzanów: Wydawnictwo KUBART.

12.    Kubacki Artur Dariusz, 2015, Wybór dokumentów austriackich dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych / Auswahl österreichischer Dokumente für Kandidaten zum beeideten Übersetzer/Dolmetscher. Chrzanów: Wydawnictwo KUBART.

13.   Ndiaye Iwona Anna, Jeglińska Beata (red.), 2011, Wybrane dokumenty z komentarzami dla tłumaczy języka rosyjskiego (prawo cywilne i administracyjne). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

14.    Poznański Janusz, 2007, Tłumacz w postępowaniu karnym. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

15.    PN-EN 15038: Usługi tłumaczeniowe. Wymagania dot. świadczenia usług (PKN 2006).

16.   Rybińska Zofia (red.), 2011, Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego. Wydawnictwo Translegis.

 17. Bosek-Szeska Barbara, Anna Michalska, 2011, Nouveau recueil de documents francais.Warszawa: Wydawnictwo Translegis

18.  Skrodzka Teresa (red.), 2008, Raccolta di documenti Italiani. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

19.  Kuźnik Anna, Podleśny Beata, 2014, Documentos Espanoles. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.


20.  Bazlik Miroslav, Ambrus Patrik, Bęcławski Mariusz, 2010, The grammatical structure of Legal English.  Warszawa: Wydawnictwo Translegis.


21.  Lingua Legis, Czasopismo Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, 1994-2004, red. Danuta Kierzkowska, numery 1-13, Warszawa, Wydawnictwo TEPIS (od 2005 r. Wydawnictwo Translegis), ISSN 1231-5370,
www.translegis.com.pl

22.  Lingua Legis, Czasopismo pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, 2005-2014, numery 14-22, red. Danuta Kierzkowska, Warszawa, Wydawnictwo Translegis, ISSN 1231-5370, www.translegis.com.pl

23. Lingua Legis, Czasopismo Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, 2005-2014, numery 23 i następne, red.Anna Jopek-Bosiacka, Warszawa, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, ISSN 1231-5370, E-ISSN 2543-4357, www.lingualegis.ils.uw.edu.pl

24.  Cieślik Bolesław i in., 2018. Tłumacz przysięgły. Status prawny i zawodowy. Warszawa, Wydawnictwo Translegis.

25.  Kozłowska Zofia, Anna Szczęsny, 2018. Tłumaczenie pisemne na język polski. Kompendium. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

 

 

O dokumencie