Formuła poświadczająca

Formuła poświadczająca

2016-10-13

 

Propozycja Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na tłumacza przysięgłego

w zakresie

formułowania wzmianki o kierunku tłumaczenia oraz formuły poświadczającej tłumaczenie (formuła ta jest zgodna z zapisami Kodeksu tłumacza przysięgłego PT TEPIS)

Wzmianka o kierunku tłumaczenia

Kandydat na tłumacza przysięgłego umieszcza na początku tłumaczenia wzmiankę o jego kierunku w odpowiedniej wersji językowej, podając z jakiego języka źródłowego dokonano przekładu, tj.

Tłumaczenie poświadczone [lub tłumaczenie uwierzytelnione] z języka …

Formuła poświadczająca tłumaczenie

Formułę poświadczającą tłumaczenie kandydat na tłumacza przysięgłego powinien umieścić – w odpowiedniej wersji językowej – bezpośrednio pod tekstem tłumaczenia. Formuła powinna zawierać następujące elementy:

1. poświadczenie zgodności tłumaczenia z oryginałem lub kopią dokumentu (albo: skanem dokumentu, wydrukiem komputerowym dokumentu, faksem dokumentu, tekstem niesygnowanym, dokumentem elektronicznym) w danym języku,

2. informację o tym, że kandydat X jest tłumaczem przysięgłym danego języka obcego, wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP,

3. numer tłumaczenia w repertorium tłumacza przysięgłego,

4. miejsce i datę sporządzenia tłumaczenia,

Pod formułą poświadczającą powinien znajdować się podpis tłumacza oraz odcisk jego pieczęci (okrągłej).

Przykładowa formuła poświadczająca:

(Niniejszym) poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z oryginałem/tłumaczeniem/odpisem dokumentu (lub: kopią/skanem dokumentu/wydrukiem komputerowym dokumentu/faksem dokumentu/tekstem niesygnowanym/dokumentem elektronicznym) w języku ... .

X, tłumacz przysięgły języka ..., wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP/00/00.

Numer w repertorium: 1/2014

Warszawa, 18.01.2014 r.

Pod formułą: pieczęć (okrągła) i podpis tłumacza przysięgłego

powrót do listy aktualności

O dokumencie