Aktualności

Opłaty skarbowe

2008-02-11

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) zmianie uległy sposób uiszczania opłaty skarbowej, jej wysokość oraz czynności podlegające opłacie.Zniesione zostały znaczki opłaty skarbowej. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Natomiast zgodnie z art. 12 organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest - od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). Zatem opłaty skarbowe przeznaczone dla Ministerstwa Sprawiedliwości należy wpłacać na konto urzędu miasta Warszawa - dzielnica Śródmieście lub w kasie tego urzędu.


Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 (Bank Handlowy SA).

Obecnie nie trzeba wnosić opłat skarbowych za złożenie wniosku (np. o wpis na listę tłumaczy przysięgłych lub o wyrobienie pieczęci) oraz za załączniki do wniosków.


Pozostała opłata za wydanie zaświadczenie, a jej wysokość wzrosła do 17 zł.Zgodnie z art. 19 ustawy o opłacie skarbowej, jeżeli:


złożono podanie, załączniki do podania, dokonano zgłoszenia lub wystąpiono z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej albo z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), albo sporządzono dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika lub jego odpis, wypis, przed dniem wejścia w życie ustawy, to stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że jeżeli ktoś złożył wniosek (podanie) przed 1 stycznia 2007 powinien wnieść opłatę skarbową w wysokości obowiązującej wcześniej.

Wejście w życie nowej ustawy nie zwalnia zatem z obowiązku uzupełnienia opłat za wnioski i załączniki.

Do wszystkich pism, w stosunku do których wymagana jest opłata skarbowa należy załączyć dowód jej uiszczenia.


Informacje dla osób już wpisanych na listę tłumaczy przysięgłych:

Wszyscy, którzy złożyli wnioski w terminie zostali wpisani na

listę tłumaczy przysięgłych

. Została ona zamieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.Jeżeli ktoś wyraźnie nie zaznaczył, że chce, aby jego adres do korespondencji zawierał także numer telefonu i adres e-mail, to ze względu na ochronę danych osobowych nie były one publikowane. Każdy, kto chce uzupełnienia tych i jakichkolwiek innych danych, proszony jest o przesłanie odpowiedniego pisma do Wydziału Tłumaczy Przysięgłych. Można w tym celu posłużyć się

formularzem

.

powrót do listy aktualności

O dokumencie