Udzielanie informacji, wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Zastawów

Udzielaniem informacji, wydawaniem odpisów i zaświadczeń z rejestru zastawów zajmuje się Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych, która wchodzi w skład Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wnioski o wydanie odpisu czy zaświadczenia składa się na formularzach określonych przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń. Ustalone zostały cztery formularze wniosków kierowanych do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych:

Formularze wniosków kierowanych do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych

Wnioski nie złożone na formularzach, nieprawidłowo wypełnione, nieopłacone lub takie, od których uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej, pozostawia się bez nadania biegu.

 

Wnioski można składać:

 

W odpowiedzi na złożone wnioski Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych udziela - w zależności od danych ujawnionych w rejestrze zastawów - następujących zaświadczeń, odpisów i informacji:
 • na wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów (DW-1):

  - zaświadczenie o braku wpisu danego podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów oraz że toczy się postępowanie, pod podaną sygnaturą akt sprawy, o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca,
  - zaświadczenie, że dany podmiot jako zastawca jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów oraz że toczy się postępowanie, pod podaną sygnaturą akt sprawy, o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca;
 • na wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów (DW-2):

  - zaświadczenie o braku wpisu danego podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów oraz że toczy się postępowanie, pod podaną sygnaturą akt sprawy, o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego,
  - zaświadczenie, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów oraz że toczy się postępowanie, pod podaną sygnaturą akt sprawy, o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego;
 • na wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów (DW-3):

  - informację o braku w Centrali Rejestru Zastawów sprawy o danej sygnaturze akt,
  - informację o numerze pozycji rejestru zastawów właściwym dla danej sygnatury akt sprawy,
  - informację, że sprawa o danej sygnaturze akt jest w toku, wraz z określeniem daty złożenia wniosku,
  - informację, że pod daną sygnaturą akt sprawy wpisany był zastaw rejestrowy pod danym numerem pozycji rejestru zastawów, wraz z podaniem daty jego wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu;
 • na wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów (DW-4):

  odpis z rejestru zastawów, który może być:
  - skrócony, zawierający aktualne dane dotyczące zastawcy,
  - aktualny, zawierający aktualną treść wpisów w rejestrze zastawów pod daną pozycją rejestru,
  - pełny, zawierający treść wszystkich wpisów w rejestrze zastawów dokonanych pod daną pozycją rejestru,

  przy czym na każdym odpisie z rejestru zastawów umieszcza się informację, że toczy się postępowanie o zmianę wpisu lub o wykreślenie zastawu pod podaną sygnaturą sprawy,

  - albo następujące informacje:
  - o braku w rejestrze zastawów danego numeru pozycji rejestru,
  - o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.

 

Wszystkie informacje udzielane są w formie pisemnej. Wydawane odpisy i zaświadczenia mają moc dokumentów wydawanych przez sąd.

Należy mieć na uwadze, że Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych udziela informacji, wydaje zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów na podstawie danych otrzymywanych z Centrali Rejestru Zastawów. Z kolei dane z sądów rejestrowych nie wpływają do Centrali Rejestru Zastawów natychmiast, ale dopiero po zbadaniu wniosku pod względem formalnym oraz wstępnie pod względem merytorycznym.

 

O dokumencie