Postępowanie sądowe o dokonanie wpisu zastawu do Rejestru Zastawów

Warunkiem powstania zastawu rejestrowego jest wpisanie go do rejestru zastawów. Wpis ten ma więc charakter konstytutywny.
Jeżeli ten sam przedmiot jest obciążony więcej niż jednym zastawem rejestrowym, o pierwszeństwie zastawów rozstrzyga dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru zastawów. Za dzień złożenia wniosku uważa się dzień jego wpływu do sądu prowadzącego rejestr zastawów. Wnioski, które wpłynęły tego samego dnia, uważa się za złożone równocześnie (art. 16 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów).

Do postępowania rejestrowego stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym z uwzględnieniem przepisów ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Niektóre szczególne w stosunku do Kodeksu postępowania cywilnego unormowania proceduralne mają niezwykle istotne znaczenie.

Przede wszystkim wnioski o wpis do rejestru zastawów składa się wyłącznie na urzędowych formularzach. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy ustalone zostały wzory sześciu formularzy:

Formularze wniosków w postępowaniu sądowym o wpis do Rejestru Zastawów

Formularze te wyczerpują wszystkie możliwe w ramach istniejącej regulacji prawnej wnioski o wpis do rejestru, z którymi mogą występować uczestnicy postępowania. Sposób wypełnienia formularzy jest podany w objaśnieniach zamieszczonych na każdym formularzu. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, że przy opisywaniu przedmiotu zastawu wnioskodawcy muszą korzystać z Katalogu Sposobu Opisu Przedmiotów Zastawu.

We wniosku o wpis do rejestru należy podać powszechny numer identyfikacyjny każdego z podmiotów podlegających wpisaniu w rejestrze. Numerem tym dla osób fizycznych jest numer PESEL, zaś dla osób prawnych, spółek komandytowych, spółek jawnych oraz innych podmiotów numer REGON. Sąd z urzędu dokonuje sprawdzenia danych wskazanych we wniosku z danymi wynikającymi z systemu PESEL lub rejestru REGON. Wskazanie we wniosku błędnych danych w tym zakresie stanowi przeszkodę uniemożliwiającą wpisanie zastawu do rejestru.

 

UWAGA! 

  • W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 1998 r. do Głównego Urzędu Statystycznego nowego systemu informatycznego, wskazane jest składanie wniosku o wpis do rejestru zastawów po upływie 14 dni od daty dokonania ostatniej aktualizacji danych podmiotu w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym. W przypadku konieczności złożenia wniosku wcześniej należy do wniosku o wpis zastawu dołączyć stosowne zaświadczenie z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, zawierające zaktualizowane dane.
     
  • Dane identyfikacyjne podmiotu należy podawać w formie zgodnej z danymi znajdującymi się w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w Głównym Urzędzie Statystycznym.

 

Wniosek o wpis do Rejestru Zastawów należy złożyć we właściwym Wydziale Gospodarczym - Rejestru Zastawów.

O dokumencie