Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego

Kadencja Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego powołanej w marcu 2015 r. zakończyła się z dniem 17 grudnia 2015 r. W tym dniu odwołani zostali Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, jego Zastępca oraz wszyscy Członkowie.

 

O dokumencie

Optymalna wizja Kodeksu cywilnego - Zielona Księga

Prezentujemy obszerne fragmenty opracowania przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, opublikowanego przez Oficynę Wydawniczą Ministerstwa Sprawiedliwości:

Zielona Księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. Zbigniewa Radwańskiego, Warszawa 2006 (fragmenty)
(format PDF)

O dokumencie

Projekty aktów prawnych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości:

 

Projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
Projekt na na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (Dz. Urz. UE L 349/1).

Projekt założeń ustawy

 


Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych
Projekt ma na celu wprowadzenie podstawy dla obligatoryjnej dematerializacji akcji na okaziciela i fakultatywnej dematerializacji akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych poza zakresem unormowanym w art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Projekt założeń ustawy

 


Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
Projekt reguluje problematykę ochrony prawnej osób ubezpieczonych w umowach ubezpieczenia grupowego.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem

 


Projekt założeń reformy abstrakcyjnej kontroli postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych
Podstawowym celem reformy jest zwiększenie efektywności procesu kontroli stosowania przez przedsiębiorców postanowień niedozwolonych w wykorzystywanych przez nich wzorcach umownych. Zmiana przepisów ma spowodować bardziej skuteczną eliminację z rynku postanowień niedozwolonych, ma służyć uproszczeniu środowiska prawnego, w którym działają przedsiębiorcy, a także spowodować ograniczenie liczby spraw wpływających do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Projekt założeń ustawy

Rządowy Proces Legislacyjny
Numer z Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów: ZD96

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

 

Rządowy Proces Legislacyjny
Numer z Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów: UD213

 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1634)

 


Projekt założeń nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych ustaw w zakresie zdolności do czynności prawnych osób z niepełnosprawnością psychiczną
Przedmiotem projektu założeń jest zastąpienie ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego systemem elastycznych środków ochronnych interesów osób z niepełnosprawnością psychiczną.

Projekt założeń ustawy

Rządowy Proces Legislacyjny
Numer z Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów: ZD79

 


Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych i ustawy i Krajowym Rejestrze Sądowym
Celem projektu jest modernizacja spółki z o.o., która stanowi najbardziej popularną formę spółki kapitałowej. Najważniejsza zmiana polega na wprowadzeniu nowego wariantu struktury majątkowej spółki z o.o., w którym udziały wspólników nie posiadałyby określonej wartości nominalnej (udziały bez wartości nominalnej - udziały beznominałowe). Równocześnie projekt przewiduje obniżenie minimalnego kapitału spółki do 1 zł oraz szereg nowych rozwiązań, z których część dotyczyć będzie obu podtypów spółki z o.o. (tzn. modelu tradycyjnego i opartego o konstrukcję kapitału udziałowego).

Projekt założeń ustawy

Rządowy Proces Legislacyjny
Numer z Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów: ZD78   

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Rządowy Proces Legislacyjny
Numer z Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów: UA45

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych
Projekt dotyczy wprowadzenia do polskiego prawa spółek handlowych regulacji prawnej tzw. prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), które w szerokim znaczeniu doktrynalnym reguluje relacje prywatno-prawne pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników zwłaszcza spółki zależnej.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem

 


Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
Projekt zawierała regulacje ogólne zakresie art. 49 K.c. oraz służebności przesyłu, unikając szczegółowych unormowań.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem
 


Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nowej instytucji prawa zabudowy. 

 

  


 Projekt księgi pierwszej nowego kodeksu cywilnego

 

 


Uwagi dotyczące projektów można kierować bezpośrednio do Komisji Kodyfikacyjnej

 

O dokumencie