Praktyki studenckie

Informacja dla osób ubiegających się o praktykę studencką, absolwencką, staż, wolontariat, itp. w Ministerstwie Sprawiedliwości

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), zgodnie z art. 13 ust. RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Ministerstwo Sprawiedliwości (dalej MS).

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ministerstwo Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 11, tel.: 22 521 28 88.

2. Sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@mg.gov.pl

3. MS może przetwarzać Państwa dane osobowe, w celu przyjęcia na praktykę, staż, wolontariat, itp. oraz w trakcie przebiegu praktyki, stażu, wolontariatu, itp. w MS.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3, Państwa dane osobowe będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom jak:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • Urząd Skarbowy,
  • podmiot wykonujący usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy,
  • podmioty świadczące usługi w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku ustawą o praktykach absolwenckich, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Sprawiedliwości, tj. 10 lat licząc od następnego roku, w którym Państwo zakończyli odbywanie praktyki studenckiej, absolwenckiej, stażu, wolontariatu.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, aktualizacji i przenoszenia.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;

9. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemie finansowo-księgowym oraz na jednostkach komputerowych osób do tego upoważnionych.

10. Państwa dane nie będą profilowane.

O dokumencie

Praktyki studenckie w Ministerstwie Sprawiedliwości

Biuro Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach współpracy z uczelniami wyższymi zarówno publicznymi, jak i niepublicznymi zajmuje się organizacją i koordynacją praktyk studenckich w departamentach/biurach Ministerstwa Sprawiedliwości – w szczególności dla studentów ostatnich lat studiów (4-5 rok jednolitych studiów magisterskich lub 1-2 rok studiów II stopnia - uzupełniających magisterskich) oraz studiów doktoranckich.

Do odbywania praktyk w Ministerstwie Sprawiedliwości zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

Praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają od dwóch tygodni do miesiąca i są bezpłatne – nie pokrywamy kosztów przejazdów, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania w czasie trwania praktyki.

Praktyki studenckie organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.

Zgoda na odbycie praktyki, a także ilość miejsc na praktyki i czas ich trwania jest związany z bieżącymi pracami wybranego departamentu/biura.

Po zakończeniu odbywania praktyki student otrzyma zaświadczenie o ich ukończeniu.

Studenci zainteresowani odbyciem praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości powinni złożyć wymagany (w oryginale) komplet dokumentów:

  1. Formularz aplikacyjny;
  2. CV;
  3. Zaświadczenie z uczelni o posiadaniu statusu studenta.

Powyższe dokumenty, na co najmniej trzy tygodnie przed preferowanym terminem rozpoczęcia praktyki, należy przesłać na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Dyrektora Generalnego

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

lub złożyć osobiście w Biurze Przepustek Ministerstwa Sprawiedliwości - adres jw.

Dodatkowych informacji nt. przedmiotowych praktyk udziela pani Joanna Stańczak tel. 22 52 12 500;
e-mail: joanna.stanczak@ms.gov.pl;

Formularz aplikacyjny Formularz aplikacyjny (liczba pobrań: 1288)

O dokumencie