Praktyki absolwenckie

Ogłoszenie numer 2/2019 o wolnych miejscach na praktykę absolwencką w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.

2019-03-04

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje kandydatów na:

praktykę absolwencką w Ministerstwie Sprawiedliwości a następnie w Wydziale Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.

wymiar etatu: 1
liczba stanowisk pracy: 2

czas trwania praktyki absolwenckiej: Praktyki będą realizowane w okresie od 15 marca do 31 maja 2019 roku, przy czym wymiar praktyki nie przekroczy łącznie 3 miesięcy.

 miejsce wykonywania pracy:

 Warszawa: Jeden miesiąc praktyki absolwenckiej w Ministerstwie Sprawiedliwości w komórce organizacyjnej właściwej do spraw z zakresu udziału Ministra Sprawiedliwości w rządowym systemie koordynacji polityki europejskiej.

Bruksela: od 1 do 2 miesięcy w Wydziale Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie stanowisk związanych z prowadzeniem negocjacji instrumentówwzakresie którym Ministerstwo Sprawiedliwości pełni wiodącą rolę,
 • aktywne reprezentowanie Ministerstwa Sprawiedliwości w bieżących pracach,
 • przygotowywanie analiz na potrzeby prowadzenia bieżących negocjacji,

- w szczególności w zakresie prawa cywilnego oraz prawa karnego europejskiego, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, prawa spółek.

 Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie
 • zagraniczny wyjazd służbowy (Bruksela),
 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Wykształcenie:

 • absolwenci szkoły średniej będący jednocześnie studentami IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo

lub

 • absolwenci studiów licencjackich będący jednocześnie studentami I lub II roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunkach: administracja, stosunki międzynarodowe lub europeistyka.

 Pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dokumentów potwierdzających status studenta ww. kierunku,
 • kopia certyfikatu lub zaświadczenia potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

  Termin składania/nadsyłania dokumentów: 8 marca 2019 r. (decyduje data wpływu dokumentów).

 Miejsce składania dokumentów:

 Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro Dyrektora Generalnego

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

 DANE OSOBOWE KLAUZULA INFORMACYJNA

 Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.

Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Ministerstwo Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 11, tel.: 22 521 28 88

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ms.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na praktykę absolwencką.

Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na praktykę absolwencką.

Uprawnienia:

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 RODO.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 Inne informacje:

 Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 Decyzję o wyborze kandydata na praktykę, na podstawie przesłanych dokumentów, podejmuje Komisja powołana przez Ministra Sprawiedliwości. Wyłoniony kandydat zostanie powiadomiony mailem lub telefonicznie.

 Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 Informacje dodatkowe pod nr. tel. (22) 52 12 378.

 Warunkiem odbycia praktyki w Wydziale Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli jest uprzednie odbycie miesięcznej praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości w Wydziale Koordynacji Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego.

 

Pliki

Oświadczenie I Oświadczenie I (liczba pobrań: 419)

Oświadczenie II Oświadczenie II (liczba pobrań: 430)

Oświadczenie III Oświadczenie III (liczba pobrań: 409)

powrót do listy aktualności

O dokumencie