Praktyki absolwenckie

Informacja dla osób ubiegających się o praktykę studencką, absolwencką, staż, wolontariat, itp. w Ministerstwie Sprawiedliwości

2018-05-25

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), zgodnie z art. 13 ust. RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Ministerstwo Sprawiedliwości (dalej MS).

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ministerstwo Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 11, tel.: 22 521 28 88.
 2. Sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych  e-mail: iod@mg.gov.pl
 3. MS może przetwarzać Państwa dane osobowe, w celu przyjęcia na praktykę, staż, wolontariat, itp. oraz w trakcie przebiegu praktyki, stażu, wolontariatu, itp. w MS.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3, Państwa dane osobowe będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom jak:
  - Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  - Urząd Skarbowy,
  - podmiot wykonujący usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy,
  - podmioty świadczące usługi w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku ustawą o praktykach absolwenckich, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Sprawiedliwości, tj. 10 lat licząc od następnego roku, w którym Państwo zakończyli odbywanie praktyki studenckiej, absolwenckiej, stażu, wolontariatu.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, aktualizacji i przenoszenia.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
 9. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemie finansowo-księgowym oraz na jednostkach komputerowych osób do tego upoważnionych.
 10. Państwa dane nie będą profilowane.
powrót do listy aktualności

O dokumencie