Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

2011-11-24

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie, działając zgodnie z § 6 ust. 2 oraz § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) informuje, iż posiada do nieodpłatnego przekazania (bezzwrotnie) na potrzeby innych  państwowych jednostek budżetowych, zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

 
Szczegółowe informacje o zbędnych składnikach majątku ruchomego:
 
 
Jednostki zainteresowane otrzymaniem ww. składników, winny  w terminie od dnia 24 listopada 2011 r. do dnia 30 listopada 2011 r. do godziny 14.00, złożyć pisemną ofertę do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości,na adres:
Dyrektor Generalny
Ministerstwa Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
 
Szczegółowe informacje na temat składników można uzyskać pod nr tel. 22/39-76-616, osoba do kontaktu – Pani Edyta Waślicka.          
Szczegółowych informacji w sprawie procedury udziela Przewodniczący Komisji do oceny przydatności, sprzedaży i likwidacji zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości – Pani  Jowita Kwaśniak, nr tel. 22/52-12-882.
 
Składniki majątku można oglądać w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w godz. 10 00 - 1100 w terminie od dnia w terminie od dnia 24 listopada 2011 r. do 30 listopada 2011 r.
 
1.  Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 powołanego na wstępie rozporządzenia.
 
2.  Jednostki zainteresowane przyjęciem ww. składników, winny do dnia 30 listopada 2011 r. do godziny 14.00 złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości
w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, zawierający w szczególności:
- nazwę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie,
- wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka, uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
- oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym.
Formularz wniosku o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.arch.ms.gov.pl.
 
3.  Wniosek, o którym mowa powyżej, zostanie rozpatrzony w terminie 60 dni od daty jego wpływu, zgodnie z § 38 ust. 5 powołanego na wstępie rozporządzenia.
 
4.  Jednostka, której przekazany zostanie zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego, zostanie powiadomiona o miejscu i terminie jego odbioru.
 
5.  O przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków do sekretariatu Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.
 

6.  Składniki majątku niezagospodarowane w formie nieodpłatnego przekazania będą przedmiotem darowizny.

powrót do listy aktualności

O dokumencie