Informacje ogólne

Podstawa prawna

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 573, j.t.), również jako u.d.r.p.g. prowadzi wykaz postępowań grupowych będących w toku oraz prawomocnie zakończonych, w toku których zarządzono ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego, który udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Sprawiedliwości. Zgodnie z treścią art. 13 w zw. z art. 10 pkt 8 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933)  w wykazie zamieszcza się informacje dotyczące postępowań grupowych wszczętych od dnia 1 czerwca 2017 r.

Wykaz ten zawiera informacje takie, jak:

1) wymienienie sądu, przed którym toczy się postępowanie grupowe;

2) oznaczenie stron postępowania oraz oznaczenie przedmiotu sprawy;

3) informacje o możliwości przystąpienia do grupy przez osoby, których roszczenia mogą być objęte powództwem grupowym poprzez złożenie reprezentantowi grupy, w oznaczonym terminie, nie krótszym niż jeden, a nie dłuższym niż trzy miesiące od daty ogłoszenia, pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do grupy;

4) zasady wynagrodzenia pełnomocnika;

5) informacje o dacie i sposobie publikacji ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego, które sąd zarządzi po uprawomocnieniu się postanowienia o rozpoznaniu sprawy
w postępowaniu grupowym;

6) informacje o sposobie prawomocnego zakończenia postępowania grupowego albo wzmiankę o tym, że postępowanie grupowe jest w toku.

 

O dokumencie

Informacje bieżące

Przepis art. 11a ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 573, j.t.), dalej u.d.r.p.g., w tym ust. 1 powyższego przepisu, nakładający na Ministra Sprawiedliwości obowiązek prowadzenia wykazu postępowań grupowych będących w toku oraz prawomocnie zakończonych, w toku których zarządzono ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego, dalej również jako wykaz postępowań grupowych, który udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Sprawiedliwości, został wprowadzony na podstawie  art. 10 pkt 8) ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933), dalej u.u.d.w.

Zgodnie z treścią art. 13 u.u.d.w. stosuje się go do postępowań wszczętych od dnia jej wejścia w życie, tj. od 1 czerwca 2017 r.

O dokumencie