Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

2011-12-08
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie, działając zgodnie z § 6 ust. 2 oraz § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U.
Nr 114, poz. 761) informuje, iż posiada do nieodpłatnego przekazania (bezzwrotnie) na potrzeby innych państwowych jednostek budżetowych, zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego
z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.
 
 
L.p.
 
Nazwa składnika
 majątku
 
Numer
 seryjny
 
Data zakupu/ data przyjęcia na stan
 
 1.
Naświetlarka Accu Set 1500
Plus firmy AGFA
brak możliwości zidentyfikowania
nr seryjnego
 
1998
 
 2.
Wywoływarka Rapline
firmy AGFA
 
91024-0950
 
1998
3.
Komputer HIGHSCREEN
STAR 2640R
700494
2001/2002
4.
Notebook Toshiba
Satellite M40X -119 + torba
MY590111CC
2005/2006
 
 
1. Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 powołanego na wstępie rozporządzenia.
 
2. Jednostki zainteresowane przyjęciem ww. składników, powinny do dnia 22 grudnia 2011 r. złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości
w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, zawierający w szczególności:
- nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie,
- wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka, uzasadnienie   potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
- oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu    wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym.
Formularz wniosku o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.arch.ms.gov.pl.
 
3. Wniosek, o którym mowa powyżej, zostanie rozpatrzony w terminie 60 dni od daty jego wpływu, zgodnie z § 38 ust. 5 powołanego na wstępie rozporządzenia.
 
4. Jednostka, której przekazany zostanie zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego, zostanie powiadomiona o miejscu i terminie jego odbioru.
 
5. O przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków do sekretariatu Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.
 
6. Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie w/w składników majątku są:
       1) Pani Jowita Kwaśniak, tel. 22/521-28-22,
       2) Pani Agnieszka Kędzierska, tel. 22/521-25-66.
 
7. Składniki majątku niezagospodarowane w formie nieodpłatnego przekazania będą przedmiotem sprzedaży.
powrót do listy aktualności

O dokumencie