Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

2011-10-25

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie, działając zgodnie z § 6 ust. 2 oraz § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) informuje, iż posiada do nieodpłatnego przekazania (bezzwrotnie) na potrzeby innych jednostek, niżej wymienione zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych:

 
 
L.p.
Nazwa składnika
 majątku
Numer
 inwentarzowy
 
Opis
 
 
 
 
1.
Autosan A10-12 Lider
 
7/76/56
 
Rok produkcji – 1997
Przebieg –  287 634
Przeznaczony do przewozu  47 osób
Pojemność skokowa silnika –9500 cm 3
(olej napędowy)
Wartość początkowa  – 600.000,00 zł
Stan techniczny: dobry, adekwatny do przebiegu i okresu eksploatacji.
 
 
 
 
2.
Renault Kangoo KC 1,6
 
7/13/82
 
Rok produkcji – 2004
Przebieg –  187 662
Przeznaczony do przewozu 5 osób
Pojemność skokowa silnika – 1598 cm 3
(benzyna)
Wartość początkowa – 43.500,00 zł
Stan techniczny: dobry, adekwatny do przebiegu i okresu eksploatacji.
 
 
 
 
3.
Toyota Avensis T25 2,0
 
7/14/87
 
Rok produkcji – 2005
Przebieg – 141 028
Przeznaczony do przewozu 5 osób
Pojemność skokowa silnika –1998 cm 3
(benzyna)
Wartość początkowa – 89.899,99 zł
Stan techniczny: dobry, adekwatny do przebiegu i okresu eksploatacji.
 
  1. Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 powołanego na wstępie rozporządzenia
 
  1. Jednostki zainteresowane przyjęciem ww. samochodów, winny w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszej informacji, złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, zawierający w szczególności:
- nazwę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie,
- wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
- oświadczenie, że przekazany samochód zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym.
Formularz wniosku o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.arch.ms.gov.pl.
 
  1. Wniosek, o którym mowa powyżej, zostanie rozpatrzony w terminie 60 dni od daty jego wpływu, zgodnie z § 38 ust. 5 powołanego na wstępie rozporządzenia.
 
  1. Jednostka, której przekazany zostanie zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego, zostanie powiadomiona o miejscu i terminie jego odbioru.
 
  1. O przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków do sekretariatu Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.
 
  1. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie w/w składników majątku jest:
Pan Krzysztof Kaczkan tel. 22/521-27-80 Kaczkan@ms.gov.pl,
Pani Jowita Kwaśniak tel. 22/521-28-22 Kwasniak@ms.gov.pl

 

powrót do listy aktualności

O dokumencie