Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

2011-09-09

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w  sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) Ministerstwo Sprawiedliwości zagospodaruje składniki majątku ruchomego uznane za zużyte i zbędne poprzez:

1. sprzedaż,
2. likwidację, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1.
 
Szczegółowe informacje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego:
 

Jednostki zainteresowane nabyciem ww. składników, winny  w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, złożyć pisemną ofertę do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości,
na adres:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Administracyjno-Finansowe
al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
 
Szczegółowe informacje na temat składników można uzyskać pod nr tel. 22/39-76-616, osoba do kontaktu – Edyta Waślicka.          
Szczegółowych informacji w sprawie procedury udzieli Przewodniczący Komisji do oceny przydatności, sprzedaży i likwidacji zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości – Jowita Kwaśniak, nr tel. 22/52-12-882.
 
Składniki majątku można oglądać w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy
ul. Czerniakowskiej 100 w godz. 10 00 -1100 w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.
W oparciu o postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu
i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761) – dalej rozporządzenia:
 
1.   Podmioty zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:
a) dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres i siedzibę,
b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem  składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,
e) telefon kontaktowy.
 
2. W przypadku wpływu co najmniej  dwóch ofert dotyczących tego samego składnika bez względu na cenę podaną w ofercie Ministerstwo Sprawiedliwości dodatkowo przeprowadzi aukcję dla tego składnika.
 
3. Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana podczas aukcji przeprowadzonej na poszczególnych składników majątku ruchomego.  
 
4. Warunkiem przejęcia składnika rzeczowego majątku ruchomego na nabywcę jest uiszczenie ceny nabycia.
powrót do listy aktualności

O dokumencie