Ponowne wykorzystywanie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352). Z brzmieniem ustawy można się zapoznać pod adresem:

 
Ustawa nie przewiduje wprowadzenia urzędowego formularza wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, dlatego każdy wnioskodawca może sporządzić wniosek samodzielnie.
 
Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:
 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.
 7. wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.
 
Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;
 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 
Wypełniony wniosek można przesłać:
 • pocztą elektroniczną na adres: kontakt@ms.gov.pl;
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP);
 • faksem na nr 22 628 65 52;
 • pocztą na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Ministra Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji - Al. Ujazdowskie 11; 00-950 Warszawa
 
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmują:
 • obowiązek poinformowania o źródle pochodzenia, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Ministerstwa Sprawiedliwości;
 • obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
 

W przypadku informacji sektora publicznego, których przekazanie następuje na wniosek, Ministerstwo Sprawiedliwości może określić indywidualnie warunki ich ponownego wykorzystywania. Ministerstwo Sprawiedliwości może również określić dodatkowe warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. 

Ministerstwo Sprawiedliwości nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w szczególności udostępnionych na stronach www.arch.ms.gov.pl i www.arch-bip.ms.gov.pl (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ochronę tych informacji (m. in. dot. ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności i tajemnicy przedsiębiorcy). 

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Ministerstwo Sprawiedliwości może jednak nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku. 

Środki prawne - odwołanie

Od decyzji Ministra Sprawiedliwości o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania oraz o wysokości opłat wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę należy wnieść za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości. 

Środki prawne - sprzeciw

Wnioskodawca, który otrzymał od Ministerstwa Sprawiedliwości ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat ma prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oferty albo może w tym czasie zawiadomić Ministerstwo Sprawiedliwości o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Minister Sprawiedliwości, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat.

O dokumencie