Informacja o formularzach stosowanych w postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

W dniu 12 grudnia 2006 roku zostało przyjęte rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. Rozporządzenie to jest stosowane od dnia 12 grudnia 2008 r.

Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 umożliwia wierzycielom dochodzenie bezspornych roszczeń wynikających z prawa cywilnego lub handlowego w ramach jednolitego postępowania z zastosowaniem standardowych formularzy.

Rozporządzenie stosuje się we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii.

Kwestie dotyczące wydawania europejskich nakazów zapłaty nieuregulowane w przepisach rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 określone są w przepisach kodeksu postępowania cywilnego (księga I, tytuł VIII, dział VII "Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych" - "Europejskie postępowanie nakazowe" – art. 50515 –50520 kpc).

Formularze stosowane w ramach postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty dostępne są jako załączniki do rozporządzenia nr 1896/2006 opublikowanego na stronie EUR-Lex (w wersji uwzględniającej sprostowanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 9 marca 2007 r.)

Formularze do europejskiego nakazu zapłaty można wypełnić w formie elektronicznej na stronach Europejskiego Atlasu Sądowniczego.

Strony Europejskiego Atlasu Sądowniczego prowadzone są przez Komisję Europejską, co powoduje, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest odpowiedzialne za jakość formularzy opublikowanych w formie elektronicznej.

O dokumencie