Rozeznanie rynku

Analiza rynku - Wymiana klimatyzacji ul. Chopina 1

2018-12-06

   Nowe urządzenia nie mogą posiadać gorszych parametrów technicznych niż istniejące tj. McQuay M5WM015G 3,5 kW   

Zamawiający dopuszcza użycie istniejącego okablowania oraz orurowania jeżeli ich parametry techniczne są odpowiednie dla nowego klimatyzatora.                                                                          

 

W wycenie ofertowej należy uwzględnić:

 1. Dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych - jednostki zewnętrznej szt. 1 i wewnętrznej szt. 1.
 2. Demontaż uszkodzonych urządzeń klimatyzacyjnych.
 3. Pomiary instalacji.
 4. Dokumentację powykonawczą.
 5. Szkolenie w zakresie obsługi.
 6. Utylizację zdemontowanych urządzeń i elementów instalacji.
 7. Serwis urządzeń w okresie trwania gwarancji zgodnie z zapisami w DTR.

 

Oferta musi zawierać:

 1. Ryczałtową łączną cenę netto i brutto wykonania prac.
 2. Oświadczenie, że wycena obejmuje wszystkie materiały i czynności niezbędne do wymiany urządzenia.
 3. Oferowany okres gwarancji , który nie może być krótszy niż 2 lata z podaniem czasu ewentualnej naprawy gwarancyjnej.
 4. Termin wykonania liczony od dnia podpisania zlecenia/umowy.

 

Warunki zlecenia:

 1. Za opóźnienie terminu realizacji umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 4% kwoty brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.
 2. Czas naprawy określony w ofercie liczony będzie od chwili zgłoszenia.
 3. Niedotrzymanie czasu naprawy skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto za każdą rozpoczętą dobę zwłoki usunięcia awarii.
 4. Zapłata nastąpi w ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  wskazany na fakturze.
 5. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół obioru po zamontowaniu i sprawdzeniu poprawności działania urządzeń i instalacji.

 

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe ogłoszenie  nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC tj. odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego na podstawie  powyższego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

 

Zamawiający prosi o przekazanie oferty cenowej w ww. zakresie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 13.12.2018r. do godz. 15.30 pisemnie na adres:

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro Administracyjne

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa  

 

i / lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pawel.weselak@ms.gov.pl.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W razie potrzeby proszę o kontakt : Paweł Weselak tel. 22 52 12 807 e-mail: pawel.weselak@ms.gov.pl.

 

Pliki

Załącznik- Formularz- Klima Załącznik- Formularz- Klima (liczba pobrań: 1493)

powrót do listy aktualności

O dokumencie