Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku na dostawę 6 sztuk licencji ośmiordzeniowych oprogramowania MarkLogic Essential Enterprise (licencje typu procesorowego, terminowe: na 12 miesiecy).

2018-08-13
Rozeznanie rynku na dostawę 6 sztuk licencji ośmiordzeniowych oprogramowania MarkLogic Essential Enterprise (licencje typu procesorowego, terminowe: na 12 miesięcy).
 
Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia, zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny - opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
 
1.    W ramach przedstawionej kalkulacji cenowej należy podać:
a)      ceny jednostkowe brutto w złotych,
b)      łączną cenę brutto dla całego zamówienia,
c)      proponowany termin realizacji zamówienia (dostawy),
zgodnie z formularzem cenowym podanym w załączniku nr 2 do niniejszego rozeznania.
2.    Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018).
Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm działających w branży zatrudnienia oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych
z przedmiotowym zamówieniem publicznym.
3.    Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 16 sierpnia 2018 roku, do godz. 12.00,w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wycenyioferty@ms.gov.pl
 
 
 
 
 
Załączniki:
1.    Opis przedmiotu zamówienia,
2.    Formularz cenowy.
 
powrót do listy aktualności

O dokumencie