Wezwania

Wezwanie strony do osobistego stawiennictwa na rozprawie w sprawie KR II R 13/18

2018-05-25

Zgodnie z art 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 marca 201? r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718, ze zm.; dalej: ustawa) w zw. z art. 50 § 1 i art 54 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.; dalej: k.p.a.), w zw. z art 38 ustawy,

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich wzywa Pana Sławomira Damiana Janiszewskiego, aby w dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 stawił się w gmachu Prokuratury Krajowej przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie (aula), gdzie będzie przesłuchiwany w charakterze strony w sprawie dotyczącej decyzji Prezydenta m.st. Warszawy na okoliczność przebiegu procesu reprywatyzacji nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Pięknej 49

Pliki

Udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 25.05.2018

powrót do listy aktualności

O dokumencie