Postępowania rozpoznawcze przed Komisją

Postępowanie przed Komisją: ul. Bartoszewicza 1B (KR II R 60/18)

2018-12-19

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zostały podjęte przez Komisję czynności w sprawie o sygn. akt KR II R 60/18.

W załączeniu przedmiotowe postanowienia oraz zawiadomienie.

Komisja informuje, że zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2267, dalej: ustawa) strony mogą być zawiadamiane o wszczęciu postępowania, decyzjach i innych czynnościach Komisji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości.

Zawiadomienie albo doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, do zawiadomień i wezwań, o których mowa w art. 16 ust. 3 i 4 nie stosuje się ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Udostępniono w BIP 19 grudnia 2018 r.

Pliki

Udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej 19 grudnia 2018 r.

Udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej 19 grudnia 2018 r.

Udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej 19 grudnia 2018 r.

Udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej 19 grudnia 2018 r.

Udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej 19 grudnia 2018 r.

Udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej 14 lutego 2019 r.

powrót do listy aktualności

O dokumencie