Postępowania rozpoznawcze przed Komisją

Postępowanie przed Komisją: ul. Schroegera 74

2018-10-16

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) zawiadamia, że w dniu 16 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zostały podjęte przez Komisję czynności w sprawie o sygn. akt KR III R 51/18. W załączeniu przedmiotowe postanowienia oraz zawiadomienie.

Komisja informuje, że zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718, ze zm., dalej: ustawa) strony mogą być zawiadamiane o wszczęciu postępowania, decyzjach i innych czynnościach Komisji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości. Zawiadomienie albo doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, do zawiadomień i wezwań, o których mowa w art. 16 ust. 3 i 4 nie stosuje się ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Ogłoszono w BIP dnia 16 października 2018 r.

Pliki

Ogłoszono w BIP dnia 16 października 2018 r.

Ogłoszono w BIP dnia 16 października 2018 r.

Ogłoszono w BIP dnia 16 października 2018 r.

Ogłoszono w BIP dnia 16 października 2018 r.

Ogłoszono w BIP dnia 18 października 2018 r.

Ogłoszono w BIP dnia 16 stycznia 2019 r.

Ogłoszono w BIP dnia 29 stycznia 2019 r.

Ogłoszono w BIP dnia 29 stycznia 2019 r.

Ogłoszono w BIP dnia 29 stycznia 2019 r.

Ogłoszono w BIP dnia 29 stycznia 2019 r.

Ogłoszono w BIP dnia 29 stycznia 2019 r.

Ogłoszono w BIP dnia 29 stycznia 2019 r.

Ogłoszono w BIP dnia 29 stycznia 2019 r.

Ogłoszono w BIP dnia 29 stycznia 2019 r.

Ogłoszono w BIP dnia 18 marca 2019 roku

Udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 21 marca 2019 r.

powrót do listy aktualności

O dokumencie