Postępowania ogólne przed Komisją

Postępowanie ogólne przed Komisją sygn. akt IV PO 3/18

2018-03-16
Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zawiadamia, że w dniu 16 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zostało wszczęte postępowanie ogólne w sprawie o sygn. akt IV PO 3/18. W załączeniu przedmiotowe postanowienie.
Dodatkowo Komisja informuje, że zgodnie z art. 16 ust. 3 w zw. z art. 37b  ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. poz. 718 i z 2018 r. poz. 431) strony mogą być zawiadamiane o wszczęciu postępowania, decyzjach i innych czynnościach Komisji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości. Zawiadomienie albo doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
powrót do listy aktualności

O dokumencie