Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania rozpoznawczego dotyczącego nieruchomości położonej przy ul. Puławskiej 107b.

2019-03-29

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) zawiadamia, że w dniu 26 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym zostały przez Komisję podjęte czynności w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Puławskiej 107b o sygn. akt KR VI R 2/19.

Szczegółowe informacje na temat wszczętego postępowania zostały upublicznione w dniu 29 marca 2019 r. w zakładce – Postępowania rozpoznawcze przed Komisją.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, do zawiadomień i wezwań, o których mowa w art. 16 ust. 3 i 4 nie stosuje się ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Komisja informuje, że zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2267) strony mogą być zawiadamiane o wszczęciu postępowania, decyzjach i innych czynnościach Komisji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości. Zawiadomienie albo doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuje się, że ogłoszenie nastąpiło w dniu 29 marca 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane z dniem 6 kwietnia 2019 r.

powrót do listy aktualności

O dokumencie