Aktualności

Zawiadomienie o przekazaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – ul. Piaseczyńska 32 (KR III R 41/18)

2019-03-28

Na podstawie art. 54 § 4 w związku art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302, dalej: p.p.s.a.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej: k.p.a.) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz.U. z 2018 r. poz. 2267), Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie:

skargi Miasta Stołecznego Warszawy na uzasadnienie decyzji Komisji z dnia 22 stycznia 2019 r., nr KR III R 41/18 wraz z odpowiedzią na niniejszą skargę w dniu 28 marca 2019 r.

Komisja informuje, że w myśl art. 33 § 1a p.p.s.a. jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

powrót do listy aktualności

O dokumencie