Aktualności

Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – KR III R 29/19, dot. ul. Karowa 14/16

2019-03-25

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w zw. z art. 38 ust. 1 oraz art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2267; dalej: ustawa z dnia 9 marca 2017 r.), Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) zawiadamia o zakończeniu postępowania rozpoznawczego w sprawie o sygn. akt KR III R 29/19 dotyczącej decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 czerwca 2009 r. nr 287/GK/DW/2009.

Komisja informuje, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strona ma prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Treść zawiadomienia została udostępniona 25 marca 2019 r. w zakładce: Postępowania rozpoznawcze przed Komisją. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. z dniem 2 kwietnia 2019 roku (art. 16 ust. 4 zd. drugie ustawy z dnia 9 marca 2017 r.).

Legalis - Nieruchomości warszawskie, decyzje reprywatyzacyjne wydane z naruszeniem prawa

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r., do zawiadomień i wezwań, o których mowa w art. 16 ust. 3 i 4 nie stosuje się ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

powrót do listy aktualności

O dokumencie