Aktualności

Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – KR VI R 1/19, dot. ul. Powsińska 31.

2019-03-22

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w zw. z art. 38 ust. 1 oraz art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2267; dalej: ustawa z dnia 9 marca 2017 r.), Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) zawiadamia o zakończeniu postępowania rozpoznawczego w sprawie o sygn. akt KR VI R 1/19 dotyczącej decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2012 r. nr 310/GK/DW/2012.

Komisja informuje, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strona ma prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Treść zawiadomienia została udostępniona 22 marca 2019 r. w zakładce: Postępowania rozpoznawcze przed Komisją.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r., do zawiadomień i wezwań, o których mowa w art. 16 ust. 3 i 4 nie stosuje się ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

powrót do listy aktualności

O dokumencie