Aktualności

KR III R 61/18 Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - ul. Jana Kazimierza 1/29 (d. ul. Warneńczyka 5)

2019-03-21

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w zw. z art. 38 ust. 1 oraz art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267, dalej: ustawa o Komisji), Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) zawiadamia o zakończeniu postępowania rozpoznawczego w sprawie o sygn. akt KR III R 61/18.

Komisja informuje, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strona ma prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Treść zawiadomienia została udostępniona 21 marca 2019 r. w zakładce: Postępowania rozpoznawcze przed Komisją.

Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 ustawy o Komisji do zawiadomień i wezwań, o których mowa w art. 16 ust. 3 i 4 ustawy o Komisji, oraz do spraw określonych w art. 17b ustawy o Komisji nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

powrót do listy aktualności

O dokumencie