Aktualności

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy KR VI R 3/18/KA/1 – w przedmiocie ukarania administracyjną karą pieniężną.

2019-03-18

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zawiadamia, że postępowanie dotyczące ukarania administracyjną karą pieniężną odnośnie nieruchomości przy ul. Dahlberga 5 róg Bolecha 21 (sygn. akt KR VI R 3/18/KA/1), z uwagi na szczególnie skomplikowany stan sprawy, obszerny materiał dowodowy oraz konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, zostało przedłużone do 15 kwietnia 2019 r.

Treść zawiadomienia została umieszczona w zakładce: Postępowania rozpoznawcze przed Komisją.

Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2267, dalej: ustawa o Komisji) do zawiadomień i wezwań, o których mowa w art. 16 ust. 3 i 4 ustawy o Komisji, oraz do spraw określonych w art. 17b ustawy o Komisji nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

powrót do listy aktualności

O dokumencie