Aktualności

Decyzja w sprawie KR III R 16/18 - ul. Morszyńska 27

2019-03-14

 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U z 2018 r. poz. 2267, dalej: ustawa) Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) zawiadamia o wydaniu w dniu 12 marca 2019 r. decyzji nr KR III R 16/18 w sprawie dotyczącej nieruchomości warszawskiej przy ul. Morszyńskiej 27.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy, strony mogą być zawiadamiane o wszczęciu postępowania, decyzjach i innych czynnościach Komisji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości. Zawiadomienie albo doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z uwagi na to, że doręczenie decyzji następuje w formie publicznego ogłoszenia Komisja informuje, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w urzędzie zapewniającym obsługę merytoryczną, administracyjną i biurową Komisji w dniach i godzinach pracy tego urzędu.

Zgodnie z treścią art. 49b § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm., dalej: k.p.a.) w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Według art. 49b § 2 k.p.a. jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Na mocy art. 49 § 2 k.p.a., Komisja wskazuje, że publiczne ogłoszenie decyzji nr KR III R 16/18 nastąpiło w dniu 14 marca 2019 r. Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Treść zanonimizowanej decyzji została umieszczona w zakładce: Postępowania rozpoznawcze przed Komisją.

 

powrót do listy aktualności

O dokumencie