Aktualności

Dodatkowe zawiadomienie stron o wszczęciu z urzędu postępowania rozpoznawczego - nieruchomość położona przy ul. Widok 22

2019-03-12

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) zawiadamia, że w dniu 9 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zostały przez Komisję podjęte czynności w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Widok 22 o sygn. akt KR II R 36/18.

Szczegółowe informacje na temat wszczętego postępowania zostały upublicznione w dniu 12 lipca 2018 r. w zakładce - Postępowania rozpoznawcze przed Komisją.

Treść dodatkowego zawiadomienia została udostępniona w dniu 12 marca 2019 r. w zakładce: Postępowanie rozpoznawcze przed Komisją: ul. Widok 22.

Komisja informuje, że zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz.U. z 2018 r., poz. 2267) strony mogą być zawiadamiane o wszczęciu postępowania, decyzjach i innych czynnościach Komisji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości. Zawiadomienie albo doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r., do zawiadomień i wezwań, o których mowa w art. 16 ust. 3 i 4 nie stosuje się ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

powrót do listy aktualności

O dokumencie